Google překladač: English Deutsch

O vyhodnocovacích jednotkách na kladkostrojích bylo už řečeno a napsáno mnohé. Pojďme se na tuto problematiku podívat trochu podrobněji. A podívejme se na tuto problematiku v obecné i konkrétní rovině. Jednotky, které sledují zatížení jeřábu, neustále jej vyhodnocují a rozhodují o tom, zda stroj je přetížen či nikoliv jsou pořád tak trochu „black box", tedy černá skříňka, o které většina koncových uživatelů jeřábů pouze tuší, že existuje a často i pro pracovníky servisních firem není vždy snadné se v dané problematice orientovat. A mnohdy se tomu ani nelze divit ...filozofie a technické provedení těchto zařízení je poměrně široká problematika. Na kladkostrojích, které lze v dnešní době zakoupit lze najít nejenom nejjednodušší přetěžovací jednotky pracující na mechanickém principu, ale i sofistikované elektronické přístroje k jejichž ovládání je potřeba školení a nezřídka i individuální oprávnění výrobce dané zdvihací techniky nebo speciální přípravky, umožňující nastavení povoleného přetížení daného stroje.

SLT kl 3 ti sz sh 001-as 00

Primární účel sledování zatížení
Někdy se v přemíře informací zapomíná na primární účel této techniky – a tím je indikování takové zátěže, která je vyhodnocena jako přetížení, po kterém následuje blokace všech pohybů kromě spuštění břemene. Na každém stroji dochází během doby provozu ke změnám. Jedná se o běžné opotřebení většiny strojních součástí, mění se vůle uložení kol, kladek apod. To se týká i snímače, na který je přenášeno zatížení od břemene prostřednictvím mechanického převodu. Jeho výstupem je analogový signál, jehož výše v průběhu času kolísá jako přirozený důsledek těchto popsaných změn. Firma STAHL používá různé druhy snímačů, které pracují jak v režimu mA (měřicí rozsah 0–25,5 mA), tak i v režimu mV (měřicí rozsah 0–20 mV).

Pravidelná kalibrace
Elektronika navíc po několikaletém provozu mění svoje vlastnosti a všechny tyto faktory mohou vést ke změně výstupního analogového signálu ze snímače zatížení, a tím k nutnosti změny kalibrační křivky dané jednotky. Potřeba nové kalibrace dané jednotky po určité době provozu je přirozeným důsledkem těchto změn a je třeba s ní zpravidla po několikaletém provozu počítat.

Jeřáb pod dohledem
SLT 3 Vyhodnocovací-jednotkDále se podívejme na důvody, které mohou koncového uživatele vést k vyšší investici do elektronické vyhodnocovací jednotky. Současné moderní jednotky v sobě kumulují nejenom primární funkci monitoringu přetížení, ale sbírají i provozní data jeřábu a jednotky STAHL navíc umožňují i rychlý a snadný odečet zbývající životnosti daného stroje při jeho plném zatížení. Co jsou to vlastně provozní data? Jedná se zejména o zmíněný počet hodin provozu při plném zatížení, počet provozních hodin, počet pohybů zdvihu i spouštění, četnost tepelného i mechanického přetížení atd. A o těchto funkcích se již vyplatí uživateli přemýšlet. Proč? Protože zpětné vyhodnocení provozních dat odhalí reálný způsob využití daného stroje. Při řešení zejména opakovaných poruch se jedná o velmi cenné údaje, jejichž znalost může vést k odstranění dané poruchy nejenom na operativní bázi, ale může pomoci definovat i systémová opatření vedoucí ke zvýšení dlouhodobé provozní spolehlivosti daného stroje. A navíc mechanismy jeřábů jsou dimenzovány na 10letou životnost určenou normou definovaným počtem hodin při plném zatížení daného stroje. Po uplynutí této doby životnosti by mělo následovat buď posouzení stavu daného stroje a jeho generální oprava nebo prokázání zbytkové životnosti při plném zatížení. A zde prokazují sofistikované vyhodnocovací jednotky svým uživatelů neocenitelnou službu. Prokazatelně definují zbytkovou životnost stroje (která je ve většině případů i po 10letech provozu dostatečná), a tím umožňují uživateli další provozování daného stroje v souladu s platnou legislativou bez dodatečných nákladů.
Zejména u výrobních jeřábů se v posledních letech stále více prosazuje trend, který přináší nový způsob využití vyhodnocovacích jednotek, a tím je snadný operativní přístup k provozním datům prostřednictvím datových přenosů. Ani firma STAHL nezůstává v této oblasti pozadu a ukončuje testování svého systému dálkového přenosu dat nazvaného RCM (Remote Condition Monitoring). Data jsou odesílána prostřednictvím internetové sítě na server, odkud si je mohou zákazníci prostřednictvím sériového rozhraní a za pomoci speciálního softwaru stahovat a zobrazit na PC, tabletu či mobilním telefonu nezávisle na používaném operačním systému. Chybová hlášení jsou zobrazena spolu s datem jejich vzniku. A nejen to – systém RCM umožňuje i okamžitý přenos vstupních a výstupních signálů dané jednotky, což může výrazným způsobem zjednodušit a zejména zkrátit diagnostiku provozních poruch s minimálním omezením doby provozu daného zdvihacího zařízení.
S výše popsanou problematiku vyhodnocovacích jednotek spojenou se zdvihací a napájecí technikou Vám rádi poradí u autorizovaného distributora značky STAHL ve firmě SLT components, s.r.o. v Chrudimi. Pracovníci této firmy Vám rádi předvedou zdvihací techniku v jejich školicím centru STAHL spolu s trolejemi Fels, navíjecími bubny Hartmann a energetickými řetězy Ekd.

www.sltcomponents.com