Google překladač: English Deutsch

Sdí­le­ní dat ke stav­bám v di­gi­tál­ní po­do­bě bude brzy jed­no­duš­ší. Nejen u nás ale i ve velké části Ev­ro­py. Česko se stalo ini­ci­á­to­rem vzni­ku no­vé­ho kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI na ev­rop­ské úrov­ni. Spo­leč­ný kla­si­fi­kač­ní sys­tém za­jis­tí jed­not­né po­jme­no­vá­ní všech prvků stav­by, které bude sro­zu­mi­tel­né na­příč obory i růz­ný­mi po­u­ží­va­ný­mi pro­gra­my. Zjed­no­du­še­ně ře­če­no, zá­suv­ka bude vždy zá­suv­ka, ať ji již ve svém po­čí­ta­či a pro­gra­mu ote­vře pro­jek­tant, in­ves­tor, správ­cov­ská firma nebo kdo­ko­li další. Me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce navíc roz­ší­ří jeho vy­u­ží­vá­ní i do dal­ších zemí (nejen) EU.

digitalizace stavby

Ter­mín po­vin­né­ho po­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve všech nad­li­mit­ních ve­řej­ných sta­veb­ních za­káz­kách se blíží. Pro celý obor čes­ké­ho sta­veb­nic­tví je to šance po­su­nout se blíže k di­gi­tál­ní bu­douc­nos­ti. Dů­le­ži­tým pi­lí­řem při jejím vzni­ku je vy­tvo­ře­ní kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu za­jiš­ťu­jí­cí shod­né po­jme­no­vá­ní všech prvků stav­by. Díky ak­ti­vi­tě od­bo­ru Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci se Česko stalo spo­leč­ně s dal­ší­mi ze­mě­mi spo­lu­tvůr­cem no­vé­ho me­zi­ná­rod­ní­ho kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI.
Pří­pra­va kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI je pří­mou stezkou k uží­vá­ní da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb. Ten umož­ní jed­no­duš­ší sdí­le­ní di­gi­tál­ních sta­veb­ních dat. Do­ho­da o me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ci na vzni­ku CCI z Česka dělá jednu z čel­ních zemí na cestě ke Sta­veb­nic­tví 4.0. Ne­bu­de­me již jen pa­siv­ní­mi uži­va­te­li ně­ja­ké­ho sys­té­mu, ale bu­de­me se ak­tiv­ně po­dí­let na jeho vý­vo­ji, a tak za­jis­tí­me, že bude plně vy­ho­vo­vat po­tře­bám na­šich firem.
Do­ho­da o vzni­ku kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI bude po­de­psá­na v nej­bliž­ších dnech. Ne­mu­sí­me tak li­cen­co­vat cizí kla­si­fi­kač­ní sys­témy ani pla­tit veš­ke­ré ná­kla­dy sou­vi­se­jí­cí s vý­vo­jem vlast­ní­ho. Na­o­pak díky me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ci a do­ho­dě o po­sky­to­vá­ní to­ho­to kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu bez dal­ších po­plat­ků, může dojít k jeho roz­ší­ře­ní i do dal­ších zemí. V sou­čas­né době pro­bí­ha­jí jed­ná­ní o při­stou­pe­ní dal­ších zemí nejen EU. To usnad­ní do bu­douc­na sdí­le­ní di­gi­tál­ních dat i na­příč ze­mě­mi. Pro české firmy z oboru sta­veb­nic­tví se tak může otevřít pro­stor i na ji­ných tr­zích.
Ho­vo­řit jed­ním ja­zy­kem

Po plném na­sa­ze­ní me­to­dy BIM do praxe by už všech­ny bu­do­vy i další stav­by měly exis­to­vat i v plně di­gi­tál­ní po­do­bě. Tak zvané di­gi­tál­ní dvoj­če stav­by, které tím vznik­ne, umož­ní mimo jiné pro­hléd­nout si vzá­jem­né in­ter­ak­ce růz­ných částí sta­veb, či si na­mo­de­lo­vat možné in­ter­ak­ce s oko­lím, na­pří­klad ori­en­ta­ci zdí a oken vzhle­dem ke slu­neč­ní­mu svitu a tím i nut­nost po­sí­le­ní to­pe­ní či kli­ma­ti­za­ce v míst­nos­tech. Abychom do­ká­za­li vy­u­žít na­pl­no po­ten­ci­á­lu, který Sta­veb­nic­tví 4.0 na­bí­zí, po­tře­bu­je­me, aby všech­ny za­in­te­re­so­va­né sub­jek­ty mlu­vi­ly stej­ným ja­zy­kem, přes­ně­ji aby stej­né prvky ozna­čo­va­ly stej­ně. Při­tom každý pra­cu­je s tro­chu ji­ný­mi ná­stro­ji. Proto se často mnoho di­gi­tál­ních in­for­ma­cí ztra­tí. Vy­hnout se tomu mů­že­me za­jiš­tě­ním vzá­jem­né či­tel­nos­ti dat na­příč růz­ný­mi plat­for­ma­mi. Zá­klad­ním sta­veb­ním pi­lí­řem ta­ko­vé­ho sys­té­mu pak musí být jed­not­né po­jme­no­vá­ní, které bude sro­zu­mi­tel­né na­příč obory, ná­stro­ji, soft­wa­ry a i časem.
Mnoho ar­chi­tek­tů pro­jek­tu­je na po­čí­ta­či. Při ná­vr­hu stav­by je pro ně na­pros­to běžné vy­bí­rat si z ka­te­go­rií a prvků, které pak vloží do pro­jek­tu. Když na­vr­hu­jí pod­la­hu, vy­be­rou kupří­kla­du z ka­te­go­rie „Pod­la­ho­vá kry­ti­na" na­bíd­ku la­mi­ná­to­vá par­ke­ta a vloží ji v rámci stav­by do části nášlap­ná vrst­va pod­la­hy. Aby se k po­dob­ným in­for­ma­cím do­sta­li i další účast­ní­ci ve sta­veb­ním pro­ce­su, po­čí­na­je in­ves­to­ry, přes sta­veb­ní­ky až po sprá­vu ne­mo­vi­tos­tí, zkrát­ka všich­ni po celý ži­vot­ní cyk­lus stav­by, je po­tře­ba sjed­no­tit po­jme­no­vá­ní těch­to ka­te­go­rií a prvků. A právě proto po­tře­bu­je­me jed­not­ný kla­si­fi­kač­ní sys­tém. Ten za­jis­tí jed­no­znač­nou iden­ti­fi­ka­ci ur­či­tých částí stav­by a sta­veb tak, aby se mohly různé po­zi­ce, or­ga­ni­za­ce a agen­dy pro­po­jo­vat. Vždyť přece sdílí stej­nou stav­bu, musí roz­po­zná­vat, roz­li­šo­vat a chá­pat stej­né části stej­ně. Takže ar­chi­tekt při pro­jek­to­vá­ní vloží do ob­jek­tu la­mi­ná­to­vou pod­la­hu a třeba za 20 let se zá­stup­ce firmy spra­vu­jí­cí již po­sta­ve­nou bu­do­vu bude moci přes ka­te­go­rii pod­la­hy do­stat až k jed­not­li­vým pod­la­ho­vým kry­ti­nám a zjis­tit je­jich vy­u­ži­tí v jed­nom nebo i více ob­jek­tech.
Spo­lu­au­tor­ství místo li­cen­ce

V Ev­ro­pě jsou nej­po­pu­lár­něj­ší dva hlav­ní kla­si­fi­kač­ní sys­témy – dán­ský CCS a z něj od­vo­ze­ný švéd­ský sys­tém CoC­lass. Právě ten se, v re­šer­ši a vý­zku­mu pro­ve­de­ném Čes­kou agen­tu­rou pro stan­dar­di­za­ci, kon­krét­ně jejím od­bo­rem Kon­cep­ce BIM, uká­zal jako nej­vhod­něj­ší. S vy­u­ží­vá­ním to­ho­to sys­té­mu byly ale spo­je­ny li­cenč­ní po­plat­ky a navíc mož­nos­ti jeho při­způ­so­be­ní čes­kým pod­mín­kám byly ome­ze­né. Díky za­po­je­ní od­bo­ru Kon­cep­ce BIM do me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce, včet­ně EU BIM Task Group, se uká­za­lo, že před po­dob­ným di­le­ma­tem stojí také další země. Tak se zro­di­la Con­structi­on Clas­si­fi­cati­on In­ter­nati­o­nal Colla­bo­rati­on (CCIC), Česko bylo jed­nou ze za­klá­da­jí­cích zemí. Tato ak­ti­vi­ta vzbu­zu­je velký zájem po celé Ev­ro­pě a je tedy velký před­po­klad, že v brzké době do or­ga­ni­za­ce vstou­pí celá řada dal­ších zemí. Úko­lem CCIC je spo­lu­pra­co­vat na vy­tvo­ře­ní me­zi­ná­rod­ní­ho kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI.
Z pa­siv­ních uži­va­te­lů se tak Česko stává spo­lu­tvůr­cem kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu, který možná v bu­douc­nu do­vo­lí sdí­let di­gi­tál­ní sta­veb­ní in­for­ma­ce nejen mezi jed­not­li­vý­mi účast­ní­ky sta­veb­ní­ho pro­ce­su v rámci Česka, ale v rámci celé EU. Další vývoj už bude pro­bí­hat na úrov­ní me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce a my se na něm bu­de­me moci ak­tiv­ně po­dí­let. Od po­čát­ku se všech­ny za­klá­da­jí­cí země do­hod­ly, že zá­klad­ním prin­ci­pem při­pra­vo­va­né spo­lu­prá­ce bude ote­vře­ní nově vzni­ka­jí­cí­ho kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu dal­ším zemím. Proto je CCI po­sky­to­ván všem uži­va­te­lům bez ome­ze­ní či nut­nos­ti pla­tit li­cenč­ní či jiné po­plat­ky.
Kla­si­fi­kač­ní sys­tém je volně do­stup­ný a bude prů­běž­ně ak­tu­a­li­zo­ván v čes­kém i an­g­lic­kém ja­zy­ce na por­tá­lu Kon­cep­ce­BIM.cz.

Převzato z časopisu CADKalendář akcí

<<  Únor 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..