Google překladač: English Deutsch

GEFOS a.s. představuje mobilní třísouřadnicové měřické systémy pro průmysl firmy LEICA. Mobilní měřické systémy pro určování prostorových souřadnic s optoelektronickými senzory získávají stále více na významu, protože doprava velkorozměrných objektů k souřadnicovým měřickým strojům je často příliš drahá, náročná nebo dokonce vůbec není možná. Moderní výrobní procesy 21. století kladou na měřickou techniku zvýšené nároky a výrobci stojí před novými problémy. Jak je možno kontrolovat rozměrovou a tvarovou stálost obráběcích adaptérů a jejich komponentů? Jak se dá zkontrolovat a zlepšit skutečně provedený pohyb robota? Jak rychle a bez zbytečných prostojů zjistit kvalitu obrobení? A to vše i v průběhu celého procesu výroby? GEFOS a.s. nabízí pro řešení nejrůznějších takových úkolů různé měřické systémy renomované firmy LEICA, které společně využívají extrémně precizních senzorů, s nimiž lze prostřednictvím délkového a úhlového měření, resp. digitálních fotografií určit prostorové souřadnice s vysokou přesností. Senzory jsou v prvním případě buď teodolity, resp. totální stanice nebo laserový interferometr, ve druhém pak digitální kamery: Společná softwarová platforma - AXYZ - umožňuje uživateli tyto systémy neomezeně kombinovat a při tom registrovat a uchovávat měřická data ve společné, centrální databázi. Systémy tak nacházejí uplatnění v rozličných průmyslových odvětvích jako jsou například: letecký průmysl (Boeing), automobilový průmysl (Audi, BMW, VW, Mercedes Benz, Volvo, Saab, Ford, Peugeot, Rover Cars, GM, Honda, Mazda, Mitsubishi Motor Co., Nissan Motor Co., Toyota, Daewoo, Opel, Toyota a další), těžké strojírenství (SKF Ložiska), elekomunikace, výroba lokomotiv a vagónů (Siemens Kolejová vozidla), loďařství, výroba turbín a generátorů, cyklotrony, servisní služby.

Společnost Kapsch TrafficCom si muže připsat další objednávku svého celosvětově rozšířeného systému vybírání mýtného - Srbsko sází při modernizaci mýtného systému na spoleenost Kapsch. Společnost bude po dobu jednoho roku zajišťovat modernizaci a dodávku elektronické části ke stávajícímu manuálnímu systému pro srbské dálnice. Stejně jako při zavedení mýtného pro nákladní vozy v Rakousku bude použita světově rozšířená mikrovlnná technologie. Objem první fáze zakázky pro Srbsko činí 1,1 mil. EUR a je důkazem schopností společnosti Kapsch TrafficCom jako úspěšného dodavatele systému mýtného. Ve středu zájmu z hlediska Srbska stojí modernizace dosud manuálního systému vybírání mýtného, především vylepšení systému, zabezpečení výběru peněz a interoperabilita s dalšími stávajícími evropskými systémy vybírání mýtného. Z těchto důvodů se Srbsko rozhodlo pro společnost Kapsch TrafficCom. Během jednoho roku bude provedena modernizace zařízení vybírání mýtného na srbských dálnicích. Tato akce zahrnuje více než 150 úprav nájezdních koridoru, přibližně 100 stanic, jakož i další služby. Nový systém mýtného bude v Srbsku zaveden ještě tento rok. Prostřednictvím nové kompatibilní aplikace CESARE garantuje společnost Kapsch TrafficCom zabezpečení interoperability srbského systému vybírání mýtného se všemi ostatními evropskými systémy. Stávající manuální systém bude modernizován hlavním dodavatelem, jímž je srbský podnik. Tento podnik je také zodpovědný za integraci elektronických částí dodaných společností Kapsch TrafficCom.
www.kapsch.net

Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. Postupně stále více právních předpisů umožňuje jeho používání v oblasti orgánů veřejné správy, a to jak při komunikaci mezi úřady navzájem, tak i při komunikaci občanů s jednotlivými úřady.Nutnou podmínkou pro komunikaci občanů se státní správou s použitím elektronického podpisu jsou tzv. kvalifikované certifikáty občanů. Dosud jediný akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb vydal několik tisíc těchto certifikátů a jejich počet rychle narůstá. V současné době občané využívají elektronický podpis vůči orgánům veřejné správy především v oblasti správy daní a v obecných správních řízeních. Ministerstvo informatiky vykonává povinnosti stanovené zákonem o elektronickém podpisu, zejména udělování akreditací k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, vyhodnocování shody nástrojů elektronického podpisu s požadavky stanovenými zákonem o elektronickém podpisu a prováděcí vyhláškou, ověřování kvalifikovaných certifikátů poskytovatelů certifikačních služeb, kteří požádali o udělení akreditace, dozor nad dodržováním zákona o elektronickém podpisu. Podle vyhlášky č. 366/2001 Sb. ministerstvo dále stanovuje požadavky na celkovou bezpečnostní politiku a systémovou bezpečnostní politiku poskytovatelů certifikačních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty, kryptografické moduly, které používají poskytovatelé vydávající kvalifikované certifikáty. Ministerstvo dále zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti elektronického podpisu. V jeho působnosti je rovněž zajištění mezinárodní spolupráce v této oblasti a plnění úkolů plynoucích z členství ČR v mezinárodních organizacích.
www.dashofer.cz

Jestliže se dá něčí jméno patřičně zkomolit, povede se vám to.

Nový izolaèní materiál dape je vyroben ze dvou èistých (99,4 %) leštìných hliníkových folií se vzduchovou mezerou vyplnìnou èistou potravináøskou PE bublinkovou folií, pìnou.
Parotìsná tepelná izolace DAPE s reflexními úèinky typ AB - jedná se polyetylenovou bublinkovanou fólii, na kterou je z jedné strany natavena hliníková fólie. Použití této izolace je vhodné do støešních konstrukcí a stìn døevostaveb. Tepelný odpor této izolace je R=0,52 m2K/W.
Parotìsná tepelná izolace DAPE s reflexními úèinky typ ABA - jedná se polyetylenovou bublinkovanou fólii, na kterou je z obou stran natavena hliníková fólie. Použití této izolace je vhodné do støešních konstrukcí a stìn døevostaveb. Tepelný odpor této izolace je R=0,56 m2 K/W.
Parotìsná tepelná izolace DAPE s reflexními úèinky typ AP3 - hliníková fólie je jednostrannì natavena na polyetylenovou pìnu tloušky 3 mm. Použití této izolace je do støešních konstrukcí, stìn døevostaveb, pod rozvody teplovodního podlahového topení, pøíp. za otopná tìlesa ústøedního vytápìní. Tepelný odpor této izolace je R=0,27 m2 K/W.
Parotìsná tepelná izolace DAPE s reflexními úèinky typ AP5 - provedení je shodné jako u typu AP3, pouze tlouška polyetylénové pìny je 5 mm. Použití této izolace je do støešních konstrukcí, stìn døevostaveb, pod rozvody teplovodního podlahového topení, pøíp. za otopná tìlesa ústøedního vytápìní. Tepelný odpor této izolace je R=0,32 m2 K/W.
www.elfant.cz

Digitální proces TIME poskytuje další možnosti zvýšení produktivity díky např. o 30 % vyššímu tavicímu výkonu při svařování silných ocelových plechu. Základem pro srovnání je již od 90. let známý postup vysoce výkonného svařování "TIME". Kromě hospodárnosti přináší nové procesy TIME společnosti Fronius výhody digitálních systému jako například vynikající svařovací vlastnosti, 100% opakovatelnost všech výsledku, digitální mikroprocesorové řízení a modulární koncepci systému. Jsou výhodou pro všechny uživatele, kteří chtějí použít metodu ručního vysoce výkonného svařování pro dlouhé svary a svařování velkých průřezů. Výrobci strojů, ocelářských výrobku, stavebních strojů, jeřábů a lodí mohou nyní dosáhnout tavicích výkonu až 11 kg/h při 40% době zapnutí přístroje! Vysoce výkonné svařování začíná u 8 kg/h. To platí podle definice pro masivní drátové elektrody o průměru 1,2 mm a rychlosti posuvu drátu vetší než 15 m/min. U nového svařovacího systému TIME 5000 Digital podporuje proces svařování s vysokým výkonem 15 až 25 mm dlouhý tzv. Stick-out. Tato hodnota, která je v porovnání s normálním svařováním MAG (Metall-Aktivgas) až o 15 mm vetší, ovlivňuje rozžhavení drátu. Díky tomu je možné dosáhnout vyšších rychlostí podávání drátu a tavicích výkonu. Příslušný zdroj je dimenzován pro 500 Ampér při 75% době zapnutí a okolní teplotě 25 °C. Čtyřkladkový pohon podavače drátu je poháněn motorem s kotoučovým rotorem s podávací rychlostí až 30 m/min.
Specifický pro svařování TIME je druh ochranného plynu. Podle typu procesu a okolních podmínek doporučují experti společnosti Fronius dvousložkové plyny na bázi Argon/CO2 nebo tří/čtyřsložkové plyny na bázi Argon/CO2/O2/Helium. I zde se projevují výhody digitální technologie: Pro mnohé směsi ochranných plynu jsou uloženy kombinace parametru, které lze snadno vyvolat pomocí funkce Synergic. To platí i pro další technologické možnosti procesu. Pro zamezení svařovacích chyb na začátku a na konci svaru je integrováno tříparametrové řízení. Díky tomu může uživatel nastavit požadované hodnoty nezávisle na hlavním výkonu nebo je přizpůsobit délce oblouku. Tyto výhody pro investory a uživatele jsou výsledkem systémové konstrukce zařízení společnosti Fronius. Součásti, jako například svařovací hořák a podavač, jsou zaměnitelné za ostatní typy z digitální řady přístrojů. Flexibilita se projevuje i v oblasti použití. Proces TIME je sice zaměřen na málo legované, nelegované nebo nízkotepelně stálé speciální oceli, avšak uživatel může svařovacím systémem TIME 5000 Digital svařovat i jiné materiály jako hliník nebo oceli CrNi.
www.fronius.cz

DSL10 je digitální teploměr, který převádí teplotu v rozsahu -55 až 125°C na číslo v ASCII formátu (viz jednoduchý protokol). Komunikuje po lince RS485 s nadřazenou stanicí s přenosovou rychlostí v rozmezí 600…19200 Bd. Vlastnost linky umožňuje připojit více teploměrů čtyřvodičovým kabelem, obsahující linku a napájecí napětí, až na vzdálenost 1200 m. Je určen pro měření teploty vzduchu v průmyslu, v sušárnách, skladech a v podobných prostorech. Konstrukčně se teploměr skládá z nerezového stonku, ve kterém je zatmeleno integrované teplotní čidlo, a z připojovací krabice s vestavěným převodníkem na RS485. Stonek je zatmelen přímo v průchodce připojovací krabice. Teploměr DSL10 je montován na stěnu měřeného prostoru pomocí dvou šroubů M4 nebo vruty do hmoždinek. Maximální utahovací moment je 0,6 Nm. Vrtání připevňovacích otvorů je naznačeno na rozměrovém náčrtku. Teploměr je možné montovat v libovolné poloze. Ve vlhkých prostorách se doporučuje dodatečné utěsnění kabelu silikonovým tmelem v prostoru stahovací matice. Pro elektrické připojení doporučujeme použít čtyřžilový kabel s průřezem žíly 1,5 nebo 2,5mm2 o vnějším průměru 6-7mm. Použitá svorkovnice umožňuje připojení vodičů s průřezem do 2,5 mm2.
www.rawet.cz

PRIMIS 200 je moderní řídicí systém pro průmyslové použití. Vyznačuje se vysokým výpočetním výkonem, moderní konstrukcí splňující nejvyšší požadavky EMC, širokým spektrem inteligentních interfaceových jednotek a rozsáhlou podporou průmyslových komunikačních protokolů. Svými vlastnostmi je řídicí systém PRIMIS 200 předurčen pro použití v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Základním konstrukčním prvkem řídicího systému PRIMIS 200 je 19" vana určená k zabudování do rozváděče. Do této skříňky se dle požadavků aplikace zasunuje různý počet procesorových a interfaceových jednotek. Jednotky zasunutédo skříňky jsou propojeny sériovou komunikační sběrnicí. Pro vybrané typy jednotek je navíc k dispozici paralelní sběrnice, umožňující rychlé přenosy velkého objemu dat. Skříňky jsou vyvinuty ve dvou variantách - jednosystémová a dvousystémová. Jednosystémová varianta, je vybavena 21 zásuvnými pozicemi pro jednotky s šířkou panelu 20mm. Prvních 10 pozic je určeno pro jednotky vybavené paralelní sběrnicí např. analogové vstupy/výstupy, řízení VT hydrauliky, komunikační jednotky atd.. Následujících 11 pozic je pro jednotky se sériovou komunikační sběrnicí např. jednotka binárních vstupů/výstupů, jednotka reléových výstupů atd. Dvousystémová varianta, je vybavena dvěma nezávislými sběrnicovými systémy o 10 pozicích. Prvních 7 pozic je vybaveno paralelní sběrnicí a následující 3 pozice jsou určeny pro jednotky se sériovou komunikační sběrnicí. Napájecí napětí systému PRIMIS 200 je 24V (18 - 36V). Maximální proudový odběr nepřesahuje při plném osazení 2,5A. Odolnost systému proti rušivým vlivům EMC je testováno v akreditované zkušebně dle norem řady ČSN EN 61000-4.
www.zat.cz

Kalibrátor je určen ke kalibracím přístrojů, které se používají ke zkouškám bezpečnosti elektronických a elektrických strojů a přístrojů. Sdružuje v sobě celou řadu funkcí a svými schopnostmi pokrývá prakticky veškeré požadavky, které kalibrační labotratoře musí zajistit při kalibracích a periodických kontrolách bezpečnostních testerů různých typů. Pomocí kalibrátoru lze provádět kalibrace následujících typů testerů:
· Měřičů izolace: kalibrace odporových rozsahů měřičů do 2 (10) Gohm, testovacího napětí měřiče do 1000 VDC, kalibraci rozsahu měření odporu propojení do 1 kOhm, kalibraci rozsahu měření AC napětí do 400 V
· PAT testerů (přenosná zkušební měřidla a testery): kalibrace, odporových rozsahů měření zemního odporu, odporových rozsahů měření izolace, funkce mžikového měření unikajícího proudu (option), funkce měření unikajícího proudu (option), funkce identifikace zkratu, otevřených svorek a zátěže 0.13kVA
· Testerů přepěťových ochran a VN testerů: kalibrace vypínacího proudu (option)
· Měřičů zemního odporu: kalibrace odporových rozsahů měření zemního odporu měřičů
· RCD testerů (tester vypínání proudových chráničů): kalibrace efektivní a špičkové hodnoty proudových zdrojů vypínací funkce testerů do 3 A, měření vypínacího času testerů od 20 ms do 5 s
wwww.meatest.cz

Strana 481 z 485

481

Kalendář akcí

<<  Leden 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..