Google překladač: English Deutsch
  • Společnost Siemens představuje možnosti snížení spotřeby energií v průmyslu
  • Energy Efficiency Truck s mobilní výstavou bude návštěvníkům k dispozici po celou dobu konání veletrhu Amper na brněnském výstavišti ve dnech 19. – 22. března, a to na volném prostranství před pavilonem P
  • Další zastávky Energy Efficiency Trucku jsou na programu v Třinci (26. – 27. března) a v Ostravě (28. – 29. března). Podrobnosti jsou k dispozici na této internetové adrese

EE Truck 01 300dpi

Současná debata na téma transformace energetiky se soustřeďuje spíše na hledání alternativních zdrojů energie. Má-li však být nezbytný obrat lidstva směrem k trvale vyrovnané energetické bilanci úspěšný, je v první řadě nutné energii využívat hospodárněji. Velké možnosti úspor energie existují v průmyslu. Průmyslová odvětví a subjekty s velkou spotřebou energií musí pro zachování své konkurenceschopnosti začít do svých výrobních procesů co nejdříve implementovat technologie s vyšší energetickou účinností. Společnost Siemens nabízí produkty a systémy, které průmyslovým podnikům pomáhají zvyšovat energetickou účinnost, a zajistit tak budoucí zisky.
Světová spotřeba energie se do roku 2050 zdvojnásobí. Vzhledem k tomu, že spotřeba a výroba energie neporostou stejným tempem, budou v té době stávající zdroje energie nedostatečné. Ceny energie tak výrazně porostou a analytici nyní předpokládají, že lidstvo směřuje k energetické krizi. Společnost Siemens přináší v oblasti hospodárného využívání energie nové impulsy, které pomáhají zejména snížit energetickou náročnost průmyslové výroby. Myšlenku transformace energetického a výrobního průmyslu zvyšováním energetické účinnosti se společnost Siemens rozhodla propagovat pomocí unikátního výstavního kamionu s názvem Energy Efficiency Truck (EE Truck), který od března 2012 putuje po Evropě se zastávkami ve významných průmyslových lokalitách.
Vyšší energetická účinnost – snížení nákladů až o 40 %
Průmysl v současnosti spotřebuje asi 30 % z celkového množství na světě vyrobené energie a předpokládá se, že do roku 2030 vzrostou ceny energie v průmyslové oblasti přibližně o 30 %. Naproti tomu existuje potenciál úspor, který podle několika nezávislých analýz činí nejméně 20 %. „Globální potenciál úspor dosažitelných v průmyslu pomocí prostředků průmyslové automatizace a techniky pohonů odhadujeme na 300 TW·h za rok. To je množství odpovídající roční výrobě 50 typických uhelných elektráren s průměrným výkonem 700 MW, jinými slovy zhruba 90 milionům tun emisí CO2. Podílet se na zvyšování energetické účinnosti znamená nejen být součástí snahy o transformaci světové energetiky, ale také profitovat z úspor dosahovaných den co den v důsledku menší spotřeby energie," říká Bohumil Brodský, ředitel divize Industry Automation & Drive Technologies (IA&DT) společnosti Siemens.
Siemens se zaměřuje na řešení klíčové problematiky průmyslové výroby, a pomáhá tak svým zákazníkům snižovat náklady a posilovat jejich konkurenceschopnost. Při zvyšování energetické účinnosti výroby použitím výkonných pohonných systémů, motorů, softwarových produktů a automatizační techniky značky Siemens lze snížit náklady na energie až o 40 %.
Identifikovat, vyhodnotit, realizovat
Zastávka Energy Efficiency Trucku v České republice je součástí jeho evropského turné, jehož cílem je seznámit odbornou veřejnost s nejmodernějšími technickými inovacemi koncernu Siemens směřujícími k zajištění efektivní správy zdrojů a hospodárného využívání energií. Výstava v Energy Efficiency Trucku názorně ukazuje návštěvníkům, jak lze v průmyslové výrobě navzájem skloubit požadavky na hospodárnost, výkonnost i ochranu životního prostředí. Prezentace a praktické ukázky demonstrují, jak lze při použití integrovaného přístupu k energetické účinnosti optimalizovat průmyslové procesy. Produkty značky Siemens zpřehledňují toky energií a umožňují těžit z doposud skrytého potenciálu úspor. Siemens pomáhá svým zákazníkům podnikat hospodárně a dosahovat optimálních výsledků při plánování a řízení spotřeby energie i při jejím nákupu.
Růst výroby bude v budoucnu čím dál více posuzován z pohledu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace. Průmyslové podniky proto nutně potřebují takové postupy, které jim umožní dosahovat maximálních výsledků při minimálních nárocích na zdroje. Hardware a software značky Siemens zobrazuje a analyzuje toky energie ve výrobním zařízení či závodě, a vytváří tak předpoklady pro zavedení racionálních metod hospodaření s energiemi.
Energetická účinnost v praxi
Výkonné softwarové nástroje vypočítávají potenciální úspory energie při různých výrobních i nevýrobních operacích a nákladovou náročnost, resp. efektivitu opatření potřebných k dosažení možných úspor. To vše jak pro elektrické pohony na provozní úrovni, tak pro řídicí a operátorskou úroveň i pro vyšší stupně řízení na úrovni provozu či celého podniku. Programy Simatic Powerrate a Simatic B.Data uživatelům například vypočítají dobu návratnosti investice do energeticky úsporných motorů nebo frekvenčních měničů. Zpravidla jde o období jen několika málo měsíců.
K realizaci konkrétních opatření navržených za účelem úplného využití potenciálu úspor energie pak společnost Siemens dodá vše potřebné – od pohonů s konstantními otáčkami, až po pohony s frekvenčními měniči schopnými rekuperovat energii. Například spínače řady Sirius nové generace mají mimořádně malý ztrátový výkon, což znamená méně tepla generovaného v řídicím rozváděči. Následně lze zvětšit hustotu zástavby přístrojů v rozváděči a snížit potřebný chladicí výkon. Významnou součástí uceleného sortimentu v oboru techniky pohonů jsou elektrické motory skupiny Simotics s možností širokého uplatnění v zařízeních a provozech se spojitou i nespojitou výrobou a v energetice. Výkonné standardní motory řady 1LE1 s kostrou z hliníkové slitiny nebo ze šedé litiny splňují požadavky široké škály průmyslových úloh. Tyto motory mají větší účinnost a umožňují dosahovat významných úspor energie a snížení emisí CO2. Výsledkem je snížení nákladů na energii a šetrnost vůči životnímu prostředí. Při nedostatku prostoru jsou řešením motory se zvýšeným výkonem. Dodávají se jako energeticky úsporné produkty v kategorii IE2 a nabízejí jmenovitý výkon standardního motoru při osové výšce motoru s výkonem o stupeň nižším.
Jak lze s použitím techniky značky Siemens provozovat energeticky efektivně obráběcí a tvářecí stroje po celý jejich životní cyklus, ukazuje produkt s názvem Sinumerik Ctrl Energy. Údaje se případ od případu liší, nicméně na vrub uvedených strojů spadá až 68 % z celkové spotřeby energie ve výrobních podnicích. Společnosti Siemens se pečlivou analýzou jednotlivých komponent strojů z hlediska jejich energetické náročnosti podařilo dosáhnout významného snížení celkové spotřeby v průběhu celého životního cyklu stroje – od návrhu a výroby, přes etapu používání, až po závěrečnou částečnou nebo úplnou recyklaci použitých materiálů. Řídicí systém Sinumerik po stisknutí kombinace kláves „Ctrl" a „E" na ovládacím panelu stroje rychle vyhodnotí spotřebu energie i způsob hospodaření s ní během výrobních přestávek.
„Energetická účinnost je dnes jedním z nejdůležitějších aspektů, které rozhodují o současné i budoucí konkurenceschopnosti průmyslu a infrastruktury. Je rovněž klíčovým nástrojem z hlediska dosažení rovnováhy mezi ekonomickými a ekologickými cíli," vysvětluje ředitel divize IA&DT Bohumil Brodský a dodává: „Energy Efficiency Truck je pro Siemens mobilním centrem kompetence pro obor hospodaření s energií v průmyslu potvrzujícím jeho přední pozici v oblasti hledání nových přístupů k udržitelnému rozvoji lidské populace."
Je třeba jít příkladem
Siemens dlouhodobě patří mezi největší dodavatele techniky šetrné vůči životnímu prostředí, jež minimalizuje spotřebu energie. Dodávky a provozní podpora techniky a nástrojů snižujících emise CO2 generují jednu třetinu tržeb koncernu a současně vykazují výrazný trend růstu. V hospodářském roce 2011 umožnily produkty značky Siemens zákazníkům koncernu po celém světě snížit emise CO2 zhruba o 317 milionů tun. Jde o stejné množství CO2, které za rok dohromady vyprodukují městské aglomerace Dillí, Hongkong, Londýn, New York, Singapur a Tokio. Samotná společnost Siemens již zvýšila energetickou účinnost svých závodů o 20 %.
www.siemens.cz