Google překladač: English Deutsch

Acer před­sta­vil 18. květ­na dva pří­růst­ky do své řady pro­duk­tů Spa­ti­alLabs - Acer Spa­ti­alLabs View pro osob­ní zá­ba­vu a Acer Spa­ti­alLabs View Pro pro ko­merč­ní pu­b­li­kum. V obou pří­pa­dech se jedná o sa­mo­stat­né 15,6" 4K mo­ni­to­ry, které lze při­po­jit k ji­né­mu po­čí­ta­či a po­skyt­nout tak uži­va­te­lům pře­nos­ný pří­stup k sadě zá­žit­ků Spa­tial­Labs. Tato ge­ne­ra­ce za­ří­ze­ní však není ur­če­na pouze pro vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­né tvůr­ce, ale při­ná­ší ste­re­o­sko­pic­kou 3D tech­no­lo­gii bez brýlí také hrá­čům a pro do­má­cí zá­ba­vu.

Acer-SpatialLabs-View-Pro-ASV15-1BP-01-2220 1

Tvůr­ci ocení leh­kou kon­struk­ci těch­to mo­ni­to­rů (méně než 1,5 kg), takže je lze snad­no ulo­žit do tašky a vzít s sebou na před­sta­ve­ní pro­duk­tu. Mohou se při tom spo­leh­nout na 100% po­kry­tí ba­rev­né škály Adobe RGB. Pojď­me si ale před­sta­vit hlav­ně model Acer Spa­ti­alLabs View Pro.

Spa­ti­alLabs Model Viewer — in­tu­i­tiv­něj­ší způ­sob tvor­by ve 3D
Acer Spa­ti­alLabs View Pro usnadňuje život tvůr­cům. Za tímto úče­lem je k dis­po­zi­ci pod­po­ra všech hlav­ních for­má­tů sou­bo­rů z pro­ce­su vý­ro­by] včet­ně nově při­da­né pod­po­ry Da­tas­mi­th, což zna­me­ná, že tvůr­ci mohou po­u­ží­vat 3D ná­vr­ho­vý soft­ware, jako je Revit, So­li­dworks a Ci­ne­ma 4D, a to na­in­sta­lo­vá­ním ex­port­ních zá­suv­ných mo­du­lů Da­tas­mi­th. Když je pro­jekt při­pra­ven k pro­hlí­že­ní, lze jej im­por­to­vat do pro­hlí­že­če mo­de­lů Spa­ti­alLabs. In­te­gra­ce Sket­ch­fab dále zjed­no­du­šu­je pro­ces tvor­by tím, že uži­va­te­lům po­sky­tu­je pří­stup k roz­sáh­lé on-line knihov­ně bez­plat­ných i pré­mi­o­vých 3D zdro­jů, které lze vy­u­žít pro vlast­ní pro­jek­ty. Pro­to­že je přes­nost barev pro práci s ná­vrhy klí­čo­vá, po­krý­vá 15,6" 4K dis­plej Spa­ti­alLabs View Pro 100 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru Adobe RGB.

Spa­ti­alLabs View Pro však není jen ná­stro­jem pro vy­tvá­ře­ní 3D aktiv, ale umožňuje vý­vo­já­řům různé způ­so­by sdí­le­ní a zob­ra­zo­vá­ní je­jich vý­tvo­rů:
Obsah lze rych­le na­číst pro sdí­le­ní – ať už jde o zís­ká­ní zpět­né vazby od ko­le­gy v kan­ce­lá­ři, nebo o po­skyt­nu­tí věrné vi­zu­a­li­za­ce před­mě­tu, o který má zá­kaz­ník zájem
Ti, kdo pra­cu­jí v ob­las­ti pro­de­je nebo mar­ke­tingu, ocení tenký a pře­nos­ný de­sign mo­ni­to­ru Acer Spa­ti­alLabs View Pro: díky hmot­nos­ti pod 1,5 kg jej lze snad­no vzít s sebou na cesty a s po­mo­cí sklá­da­cí­ho sto­ja­nu jej lze po­sta­vit prak­tic­ky kde­ko­li.
Držák VESA usnadňuje při­pev­ně­ní mo­ni­to­ru Acer Spa­ti­alLabs View Pro ke ki­os­kům v mís­tech pro­de­je, pokud si­tu­a­ce vy­ža­du­je tr­va­lej­ší na­sta­ve­ní, za­tím­co roz­po­zná­vá­ní gest rukou Ul­tra­le­ap umožňuje zá­kaz­ní­kům ještě in­ter­ak­tiv­něj­ší zá­žit­ky

Stej­ně jako před­cho­zí mo­ni­to­ry Spa­ti­alLabs ob­sa­hu­je Acer Spa­ti­alLabs View Pro ně­ko­lik dal­ších doplňků, které zlep­šu­jí pra­cov­ní po­stu­py 3D tvůr­ců. Tvor­bu lze pře­vzít z 3D soft­wa­ru a spus­tit v pro­hlí­že­či Spa­ti­alLabs Model Viewer je­di­ným klik­nu­tím. Uži­va­te­lé pro­gra­mů Maya a Blen­der se navíc mohou při­po­jit, upra­vo­vat tvor­bu na 2D ob­ra­zov­ce a zá­ro­veň sle­do­vat, jak se je­jich změny vy­kres­lu­jí do ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D na mo­ni­to­ru Acer Spa­ti­alLabs View Pro - to vše sou­čas­ně a v re­ál­ném čase.

Další in­for­ma­ce o těch­to tech­no­lo­gi­ích na­jde­te zde.
Cena a do­stup­nost

Acer Spa­ti­alLabs View (ASV15-1B) bude k dis­po­zi­ci v létě za cenu od 1099 $.