Google překladač: English Deutsch

Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la 27. 5. ak­tu­a­li­za­ci jed­not­li­vých řad no­te­boo­ků Con­ceptD ur­če­ných pro kre­a­tiv­ce. Všech­ny byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny tak, aby ob­sa­ho­va­ly nové pro­ce­so­ry Intel Core H 11. ge­ne­ra­ce a řadu mož­nos­tí gra­fic­kých ře­še­ní včet­ně gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia RTX Pro­fes­si­o­nal Laptop vy­u­ží­va­jí­cích gra­fic­kou ar­chi­tek­tu­ru Nvi­dia Am­pe­re. Jsou pod­po­ro­vá­ny eko­sys­té­mem Nvi­dia Stu­dio a také ex­klu­ziv­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi v ovla­da­čích, které vy­lep­šu­jí kre­a­tiv­ní apli­ka­ce pro op­ti­mál­ní úroveň vý­ko­nu a spo­leh­li­vost. Nové no­te­boo­ky Con­ceptD 5 jsou také vy­ba­ve­ny 16" dis­ple­jem s po­mě­rem stran 16:10, který po­sky­tu­je tvůr­cům ob­sa­hu do­sta­tek pro­sto­ru pro sle­do­vá­ní videí a úpra­vu stop, aniž by mu­se­li měnit ve­li­kost hlav­ní­ho pa­ne­lu nebo skrý­vat ná­hle­do­vá okna.

ACER

No­te­boo­ky Con­ceptD 5 a Con­ceptD 5 Pro
Ce­lo­ko­vo­vé no­te­boo­ky Acer Con­ceptD 5 (CN516-72G) byly na­vr­že­ny pro 2D a 3D de­sig­nér­ské práce a kom­bi­nu­jí nové pro­ce­so­ry Intel Core H 11. ge­ne­ra­ce s gra­fic­kým pro­ce­so­rem až Nvi­dia Ge­For­ce RTX 3060 Laptop. Pro tvůr­ce, kteří hle­da­jí nej­lep­ší výkon a mož­nos­ti v dané třídě, je k dis­po­zi­ci také model Con­ceptD 5 Pro (CN516-72P) s gra­fic­kým pro­ce­so­rem Nvi­dia RTX A5000 nebo Nvi­dia RTX A3000 Laptop. Gra­fic­ký pro­ce­sor RTX A5000 Laptop při­ná­ší tvůr­cům mož­nost vy­u­ží­vat ray tra­cing a umě­lou in­te­li­gen­ci pro ná­roč­ný ren­de­ring, úpra­vy 8K videí a práci s více apli­ka­ce­mi.

ConceptD-5-Pro-CN516-72P 02-2122
Díky až 64 GB ope­rač­ní pa­mě­ti DDR4-3200 a 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD v re­ži­mu RAID 0 po­sky­tu­jí veš­ke­rý výkon i ve­li­kost úlo­žiš­tě, které tvůr­ci po­tře­bu­jí pro práci se 4K vi­deem, více mo­ni­to­ry nebo 2D a 3D ren­de­ro­va­cí­mi apli­ka­ce­mi. Chla­ze­ní Vor­tex Flow od spo­leč­nos­ti Acer s tro­ji­cí ven­ti­lá­to­rů (včet­ně ven­ti­lá­to­ru Ae­roB­la­de 3D 5. ge­ne­ra­ce) je stra­te­gic­ky uspo­řá­dá­no tak, aby po­sky­to­va­lo do­da­teč­né chla­ze­ní pro­ce­so­ru i gra­fi­ky, což umožňuje do­sáh­nout o něco vyš­ší­ho vý­ko­nu i při ob­zvláš­tě ná­roč­ném pra­cov­ním za­tí­že­ní.
Vše­chen tento výkon doplňuje 16" dis­plej s roz­li­še­ním 3K (3072 × 1920 px) a cer­ti­fi­ka­cí Pan­to­ne, který pod­po­ru­je 100% po­kry­tí ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI-P3 a navíc přes­nos­tí barev Delta E<2. Jeho úzký rá­me­ček po­sky­tu­je 87% poměr ve­li­kos­ti ob­ra­zov­ky k tělu, za­tím­co poměr stran 16:10 na­bí­zí pro­fe­si­o­nál­ním tvůr­cům mnoho výhod. Ve srov­ná­ní s hoj­ně­ji po­u­ží­va­ným po­mě­rem stran 16:9 je ta­ko­vý dis­plej zna­tel­ně vyšší, což tvůr­cům po­sky­tu­je více pro­sto­ru na ob­ra­zov­ce pro sle­do­vá­ní videí nebo vy­u­ží­vá­ní více stop, aniž by mu­se­li skrý­vat hlav­ní pa­ne­ly nebo měnit ve­li­kost ná­hle­do­vých oken.
No­te­boo­ky mají ši­ro­kou škálu mož­nos­tí při­po­je­ní: dva porty USB-C s pod­po­rou roz­hra­ní Thun­der­bolt 4, port HDMI 2.1, čteč­ka karet SD (SD7.0) a další. Tichá klá­ves­ni­ce a tou­ch­pad na­vr­že­né pro re­duk­ci hluku od­st­raňují další drob­né ru­ši­vé prvky, které by mohly pře­ru­šit tvůr­čí tok myš­le­nek uži­va­te­le, a ši­ro­ký 6" tou­ch­pad krytý sklem Cor­ning Go­ril­la Glass je vy­ba­ven čteč­kou otis­ků prstů pro po­ho­dl­něj­ší a bez­peč­něj­ší při­hla­šo­vá­ní.

Kon­ver­ti­bil­ní no­te­book Con­ceptD 7 Ezel
Con­ceptD 7 Ezel (CC715-72G), vlaj­ko­vá loď kon­ver­ti­bil­ních no­te­boo­ků Acer ur­če­ných pro tvůr­ce, byl omla­zen a vy­ba­ven novým vý­kon­ným pro­ce­so­rem Intel Core i7-11800H 11. ge­ne­ra­ce a až gra­fic­kým pro­ce­so­rem Nvi­dia Ge­For­ce RTX 3080 Laptop. K dis­po­zi­ci je také model Con­ceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P) s pro­ce­so­rem až Intel Xeon W-11955M a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia RTX A5000 nebo A3000 Laptop pro tvůr­ce, kteří touží po ještě vyš­ším vý­ko­nu a pod­po­ře v pro­fe­si­o­nál­ních apli­ka­cích.
ConceptD-7-Ezel-Pro-CC715-7

ConceptD-7-Ezel-Pro-CC715-72P 02-2122
V kom­bi­na­ci s až 2TB PCIe SSD a až 32 GB pa­mě­ti DDR4 je ide­ál­ní vol­bou pro tvůr­ce, kteří ob­vykle zpra­co­vá­va­jí velké sou­bo­ry a často po­u­ží­va­jí více apli­ka­cí na­jed­nou. Nej­no­věj­ší mo­de­ly navíc ob­sa­hu­jí dva porty Thun­der­bolt 4, které na­bí­ze­jí obou­směr­nou šířku pásma 40 Gb/s, vyšší pře­no­so­vé rych­los­ti a mož­nost při­po­jit až pět za­ří­ze­ní Thun­der­bolt – to vše pouze jed­ním ko­nek­to­rem. A ko­neč­ně, nový mi­mo­řád­ně cit­li­vý tou­ch­pad ze skla Cor­ning Go­ril­la Glass umožňuje ply­nu­lou a snad­nou na­vi­ga­ci.
K dal­ším klí­čo­vým vlast­nos­tem patří 15,6" do­ty­ko­vý dis­plej s roz­li­še­ním 4K a cer­ti­fi­ka­cí PAN­TO­NE, který po­krý­vá 100 % ba­rev­né­ho ga­mu­tu Adobe RGB a má přes­nost barev Delta E<2. Dis­plej je vy­lep­šen ino­va­tiv­ní kon­struk­cí Acer Ezel Hinge, která kom­bi­nu­je po­hod­lí tra­dič­ní­ho no­te­boo­ku s re­ži­my plo­vou­cí­ho dis­ple­je, sdí­le­ní, table­tu, sto­ja­nu a dis­ple­je, které usnadňují efek­tiv­ní a pro­duk­tiv­ní spo­lu­prá­ci. Sou­čás­tí je také pero Wacom EMR, které oceňují uměl­ci spo­lé­ha­jí se na přes­nost di­gi­tál­ní­ho pera při ski­co­vá­ní, ani­ma­cích a 3D mo­de­lo­vá­ní.
Kon­ver­ti­bil­ní Con­ceptD 3 Ezel a kla­sic­ké no­te­boo­ky Con­ceptD 3

Spo­leč­nost Acer rov­něž ak­tu­a­li­zo­va­la svou řadu Con­ceptD 3, která za­hr­nu­je 14" kon­ver­ti­bil­ní (CC314-72G) a kla­sic­kou (CN314-72G) kon­struk­ci. K dis­po­zi­ci jsou také mo­de­ly Con­ceptD 3 Pro (CN314-72P) a Con­ceptD 3 Ezel Pro (CC314-72P), které jsou vy­ba­ve­ny pro­ce­so­rem Intel Core i7 s tak­tem až 4,6 GHz a gra­fic­kým pro­ce­so­rem Nvi­dia T1200 Laptop.

ConceptD-3-Ezel-Pro-CC314-73P 05-2122
Všech­ny mo­de­ly a ve­li­kos­ti Con­ceptD 3 byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny tak, aby ob­sa­ho­va­ly pro­ce­sor Intel Core H 11. ge­ne­ra­ce. Pod­ni­ko­vé i spo­tře­bi­tel­ské mo­de­ly budou do­dá­vá­ny s růz­ný­mi gra­fic­ký­mi mož­nost­mi, které od­po­ví­da­jí růz­ným pra­cov­ním zá­tě­žím a spe­ci­a­li­tám, včet­ně no­vé­ho gra­fic­ké­ho pro­ce­so­ru Nvi­dia Ge­For­ce RTX 3050 Ti Laptop. Všech­ny no­te­boo­ky ob­sa­hu­jí PCIe Gen4 SSD a port Thun­der­bolt 4 s pod­po­rou Power De­li­ve­ry pro su­per­rych­lé na­bí­je­ní.
Tato řada na­bí­zí vý­kon­né kon­fi­gu­ra­ce a funk­ce za­mě­ře­né na tvůr­ce, a to ve střed­ní ce­no­vé ka­te­go­rii. Kon­ver­ti­bil­ní mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny ino­va­tiv­ním pan­tem Ezel od spo­leč­nos­ti Acer, který umožňuje je­jich po­u­ží­vá­ní v růz­ných re­ži­mech, stej­ně jako do­ty­ko­vým dis­ple­jem a perem AES. Všech­ny no­te­boo­ky Con­ceptD 3 se mohou pochlu­bit dis­ple­jem s roz­li­še­ním Full HD (1920 × 1080 px) s Pan­to­ne ově­ře­ním, 100% po­kry­tím ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB a přes­nos­tí barev Delta E<2.
Cena a do­stup­nost

Con­ceptD 5 (CN516-72G) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v čer­ven­ci za cenu od 2199 €.
Con­ceptD 7 Ezel (CC715-72G) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v říjnu za cenu od 2699 €.
Con­ceptD 3 (CN314-72G) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v září za cenu od 1299 €.
Con­ceptD 3 Ezel (CC314-73G) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v září za cenu od 1499 €.

Přes­né pa­ra­me­t­ry, ceny a do­stup­nost se mohou lišit v zá­vis­los­ti na zemi pro­de­je. Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te strán­ky www.​acer.​cz.Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news