Google překladač: English Deutsch

Tribotechnika jako disciplína vědy tribologie se zabývá souvislostmi mezi třením, opotřebováním a mazáním povrchů. Pro co nejmenší opotřebení těchto povrchů je pak zásadní správné mazání styčných ploch. Důležité je tak sledování stavu maziva, respektive kapaliny, která má za úkol chránit stroj před poškozením.

kluber 1


Proaktivním přístupem v oblasti údržby provozních kapalin je myšleno aktivní sledování a vyhodnocování jejich stavu, včetně provádění takových zákroků, které zhoršení kvality kapaliny zabraňují, popřípadě toto zhoršení oddalují. Součástí je také jejich pravidelné doplňování do výše stanovené hladiny a odstraňování nečistot snižujících kvalitu kapalin. Kontrolovat je potřeba i součásti, které s kapalinou přicházejí do styku, protože i od jejich technického stavu se odvíjí kvalitativní stálost kapaliny.

Mazivo jako indikátor možného selhání
kluber 2Ve výsledku tak lze proaktivní přístup v tribotechnice popsat jako metodu usilující o předcházení nežádoucím jevům, které spočívají v nedostatku či nevyhovující kvalitě provozní kapaliny či součástí, se kterými tato kapalina přichází do styku. Pokud akceptujeme fakt, že dle některých studií souvisí přes 90 % všech negativních projevů strojů a zařízení se špatným, někdy až kritickým stavem oleje, musíme přiznat mazání patřičnou váhu.V proaktivní údržbě nelze hledět na mazivo jako na něco, co je potřeba občasně vyměnit. Nestačí ani čas od času zkontrolovat filtr. Až důkladné analyzování stavu olejů a maziv může znamenat skutečně přínosnou práci údržby. „Analýza stavu oleje obsahuje více informací o jeho aktuálních hodnotách. Tak je kontrolován vzhled, viskozita, stárnutí, obsah vody, případně také přítomnost pevných cizích částic," vysvětluje Drahomíra Wachtlová ze společnosti Klüber Lubrication, která svým zákazníkům mimo jiné umí analýzu zpracovat, a dodává, „k analýze stavu oleje patří také infračervená spektroskopie, analýza aditiv a kovových prvků ze vzorku. Na závěr analýzy stavu oleje je vydána jednotná, snadno srozumitelná zpráva poskytující informace o stavu oleje."
Díky analýze maziva však nezískáváme informace pouze o stavu oleje, ale zejména o jeho vlivu na aktuální stav zařízení. Pravidelnost této zkoušky navíc snižuje riziko výpadku drahých a leckdy kritických konstrukčních dílů či systémů.

Kdo maže, ten... šetří
Dnešní vysoce konkurenční prostředí průmyslové výroby je bezesporu hnáno motorem úspor. Ve světě, kde se srážejí rozdíly v možnostech produkce kvalitních výrobků, je tlak zejména na ekonomičnost výrobního procesu, proto jsou pracovníci ve výrobě (potažmo údržbě) stále častěji zaklínáni magickou formulí energetické účinnosti. „Tribologické projekty energetické účinnosti jsou založeny na výběru a použití vhodného maziva, pomocí něhož lze realizovat příslušné úspory energie, přičemž v porovnání s jinými projekty v oblasti energetické účinnosti jsou náklady relativně zanedbatelné," jmenuje Robert Jindra hlavní přínosy projektů souhrnně nazvaných jako KlüberEnergy. Program, který se zakládá na letité zkušenosti firmy v oblasti tribologie a mazání, poukazuje zejména na korelaci mezi dosažitelnými úsporami energie a eliminací tření výběrem správného programu mazání.

Dnes už není největším problémem apelace na nutnost zavedení programu mazání jako spíše špatná volba maziva, které může být nekvalitní, či nedodržování obecně platných zásad a doporučených postupů při aplikaci mazacího systému.
kluber 3
V prvním případě je potřeba uvědomit si, že není vhodné, aby o dodávkách maziv rozhodovali pracovníci nákupu, kteří jsou nuceni vybírat dle ceny, nikoli dle jakosti. V podniku by měl o nákupu maziv rozhodovat zkušený tribotechnik nebo odborný technik, jenž má s výběrem zkušenosti. Současně by však jeho volba měla vycházet z vyhodnocení všech dostupných informací, s jejichž získáváním špičkoví dodavatelé vždy ochotně pomohou.
Z hlediska nedodržování základních zásad tribologie je potřeba poukázat na nelichotivý fakt, že až 70 % poruch vzniká právě nedodržováním těchto pravidel. Je nutné si uvědomit, že v takovýchto aplikacích není prostor pro nadměrné šetření na nesprávném místě, jelikož v mnoha případech pracujeme se zařízeními, která se podílejí na kritických částech výroby, kde se v důsledku poruchy způsobené nevhodným olejem či mazivem mohou škody vyšplhat do milionových hodnot.

Lepší jeden servis navíc než statisíce za odstávku
Kluber 4Přerušení výroby spojené s odstávkou klíčového zařízení se může v závislosti na délce (v řádech hodin či dnů) negativně projevit na efektivnosti celého výrobního procesu. V některých případech se však lze odstávkám vyhnout, a to opravným mazáním. „Při používání opravných maziv dochází k odírání materiálu," vysvětluje Jozef Šiška, jenž je ve firmě Klüber Lubrication zodpovědný za energetické poradenství a oblast těžkého průmyslu, kde opravné mazání nachází nejčastěji své uplatnění. Šiška také dodává: „Maziva k tomu určená obsahují speciálně vyvinuté, vysoce aktivní a účinné sloučeniny, které způsobují mechanické, chemické a korozní opotřebení kovových povrchů. Následkem toho dochází k vyrovnání profilu boků zubů po celé jejich šířce a výšce, takže je opět možný plný záběr."
Pomocí této techniky lze snadno opravit škody vzniklé zadíráním, poškrábáním a rýhováním, jako tomu bylo i v tomto případě. Do určité míry je také možné opravit plastickou deformaci materiálu.
„Rozhodující výhodou opravného mazání ve srovnání s mechanickým opracováním je ta skutečnost, že velké otevřené převody zůstávají úplně provozuschopné a že vysoké tlaky ještě umocňují úspěch opravného mazání," doplňuje Šiška.
V porovnání s několikadenními prostoji výrobního zařízení, jak je tomu například u mechanické opravy, jsou krátké prostoje pohonů s otevřenými ozubenými převody z důvodu kontroly a zdokumentování stavu v průběhu opravného mazání zanedbatelné. Ačkoli ne vždy je možné nutnost výměny dílů úplně eliminovat, lze ji odsunout minimálně o několik roků a zvýšit spolehlivost zařízení.

Neptejte se, co pro vás může udělat stroj. Ptejte se, co vy můžete udělat pro něj!
Kluber 5Význam správného přístupu k olejům a mazivům jednoduše pozná každý podnik, od úspor, které vycházejí z prodloužení životnosti strojů, přes odstranění prostojů až po snížení nákladů na údržbu. Při využití práce zkušeného tribodiagnostika či externích služeb věnujících se této oblasti můžete zajistit vysoce kvalifikovaná rozhodnutí.Ne nadarmo je mazivo přirovnáváno ke krvi stroje. Tak jako naši lékaři dokážou včas odhalit příčinu nemoci, dokážou i tribospecialisté využít svých perfektních znalostí o stavu systému a včas odhalit „choroby", které stroj ohrožují, a zajistit jeho dlouhý a spokojený život.

Mazaná firma Klüber Lubrication
Klüber Lubrication patří mezi světové lídry v oblasti výroby speciálních maziv a olejů pro průmysl. Nabídka společnosti je rozdělena do čtyř základních skupin, a to dle specifických přístupů k aspektům přístupu k olejům a maziv. KlüberEnergy se soustřeďuje na podporu zákazníků při měření užívání energií v souvislosti s volbou olejů a maziv. KlüberMaintain představuje komplexní podporu zákazníků v oblasti údržby strojů s vlivem na systém mazání (softwarová řešení, označování mazacích míst atd.), KlüberMonitor má na starost pravidelné i nahodilé analyzování stavu maziv a v neposlední řadě KlüberRepair, kde své místo zaujímá zejména systém pro opravné mazání.

www.klueber.cz