Google překladač: English Deutsch

Spo­leč­nost Prusa Re­search při­pra­vi­la pro vý­sta­vu EXPO v Du­ba­ji in­ter­ak­tiv­ní ex­po­zi­ci – au­to­ma­ti­zo­va­nou tis­ko­vou farmu Prusa Pro AFS (Au­to­ma­ted Farm Sys­tem). Jedná se o se­sta­vu 34 stro­jů Ori­gi­nal Prusa, které pro­du­ku­jí vý­tis­ky zcela bez lid­ské ob­slu­hy. Au­to­ma­ti­zo­va­ná tis­ko­vá farma s 34 no­vý­mi tis­kár­na­mi Ori­gi­nal Prusa byla před­sta­ve­na na vý­sta­vě EXPO v Du­ba­ji jako sou­část in­ter­ak­tiv­ní ex­po­zi­ce „The Fu­tu­re of Ma­nu­factu­ring".

Prusa Research-farma-2140

Po­mo­cí do­ty­ko­vé­ho table­tu mohou ná­vštěv­ní­ci ne­chat vy­ge­ne­ro­vat uni­kát­ní mo­de­ly sně­ho­vých vlo­ček, které farma vy­tisk­ne z flu­o­rescenč­ní­ho plas­tu a pře­su­ne do vý­dej­ní­ho okna. Vy­tiš­tě­né vloč­ky pak lze po­u­žít jako sta­veb­ní prvky dy­na­mic­ky ros­tou­cí skulp­tu­ry, která je sou­čás­tí ex­po­zi­ce.

Sně­ho­vé vloč­ky a je­jich ne­ko­neč­né va­ri­a­ce ná­zor­ně de­mon­stru­jí před­nos­ti vý­ro­by po­mo­cí 3D tisku: ne­hle­dě na to, jak slo­ži­tý a uni­kát­ní ob­jekt je, může začít jeho vý­ro­ba prak­tic­ky oka­mži­tě – od­pa­da­jí na­pří­klad kom­pli­ka­ce a ná­kla­dy spo­je­né s vý­ro­bou forem. Díky tis­ko­vé farmě je umož­ně­na snaz­ší a lev­něj­ší lo­kál­ní vý­ro­ba, opro­ti stro­jo­vě opra­co­va­ným vý­rob­kům je tu méně od­pad­ní­ho ma­te­ri­á­lu a do bu­douc­na se po­čí­tá s mož­nos­tí vy­u­ži­tí recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů.

Jedná se o po­krok jak v rámci hard­wa­ru, tak soft­wa­ru. Po­u­ži­té tis­kár­ny mají od­liš­ný de­sign i kon­strukč­ní prvky opro­ti kla­sic­kým mo­de­lům, díky čemuž je lze jed­no­du­še umís­tit do spe­ci­ál­ní roz­ši­ři­tel­né kon­struk­ce, jejíž sou­čás­tí jsou i me­cha­nismy sta­ra­jí­cí se o au­to­ma­tic­ké sklí­ze­ní a výdej 3D vý­tis­ků. In­ter­ně vy­vi­nu­tý soft­ware se pak stará o správ­ný chod celé farmy. In­te­li­gent­ně při­dě­lu­je tis­ko­vé úlohy, hlídá pro­bí­ha­jí­cí pro­ce­sy a shro­maž­ďu­je data. Uži­va­te­lům proto stačí pouze zadat tis­ko­vou úlohu pro­střed­nic­tvím table­tu a po­čkat na do­ru­če­ní vý­tis­ku do vý­dej­ní­ho okna.

Prusa Re­search vy­ví­jí a vy­rá­bí 3D tis­kár­ny ve své cen­t­rá­le v praž­ských Ho­le­šo­vi­cích, kde pro­vo­zu­je i tak­zva­nou tis­ko­vou farmu. Jedná se o halu se šesti stov­ka­mi 3D tis­ká­ren Ori­gi­nal Prusa, na kte­rých se vy­rá­bí plas­to­vé díly pro další 3D tis­kár­ny. Mezi vý­ho­dy to­ho­to typu pro­duk­ce patří pře­de­vším mož­nost rych­lé­ho na­sa­ze­ní upra­ve­ných a no­vých sou­čás­tek do vý­ro­by bez zby­teč­ných pro­dlev. Farma vy­ža­du­je ob­slu­hu ně­ko­li­ka ope­rá­to­rů ve směn­ném pro­vo­zu, za­tím­co nově před­sta­ve­ná au­to­ma­ti­zo­va­ná tis­ko­vá farma je zcela soběstač­ná a vy­ža­du­je jen mi­ni­mál­ní údrž­bu.

Při ná­vr­hu au­to­ma­ti­zo­va­né tis­ko­vé farmy bylo pri­o­ri­tou, aby byla její ob­slu­ha co nej­jed­no­duš­ší. Farma, která je vi­dě­ní v Du­ba­ji, se časem do­sta­ne do pro­de­je. Už nyní má Prusa Re­search mezi zá­kaz­ní­ky ta­ko­vé, kteří pro­vo­zu­jí de­sít­ky je­jích 3D tis­ká­ren. Někdo je vy­u­ží­vá pro ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu, jiní na­pří­klad pro vý­ro­bu pro­to­ty­pů. Právě na tento typ uži­va­te­lů firma cílí a chce jim sprá­vu a pro­voz tis­ko­vé farmy vý­raz­ně uleh­čit.

expo.prusa3d.comKalendář akcí

<<  Prosinec 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..