Google překladač: English Deutsch

Každý velký stroj časem vy­ža­du­je ge­ne­rál­ní údrž­bu či vý­mě­nu dů­le­ži­tých sou­čás­tek. Firmy také pře­ru­šu­jí pro­voz, ať se jedná o plá­no­va­nou pauzu s na­ří­ze­nou do­vo­le­nou pro za­měst­nan­ce, nebo pře­stáv­ku vy­nu­ce­nou okol­nost­mi. Řada pod­ni­ků však pří­pra­vu svých tech­no­lo­gií na delší ne­čin­nost podceňuje. Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka je zá­sad­ní tento krok u ob­rá­bě­cích stro­jů ne­za­nedbat a po­hlí­dat zá­lo­ho­vá­ní dů­le­ži­tých in­for­ma­cí, správ­ně vše vy­čis­tit i hlí­dat úpra­vy tep­lot.

CNC stroj nabizeny spolecnosti Profika-2217

V opač­ném pří­pa­dě se mohou ob­je­vit pro­blémy s opě­tov­ným zpro­voz­ně­ním tech­no­lo­gie, může dojít i ke ztrá­tě dat a dal­ším po­tí­žím. Jak tedy pří­pra­vu ne­za­nedbat?
Od­stáv­kou jed­nou za čas pro­jde vět­ši­na stro­jí­ren­ských pro­vo­zů. Někdy se jedná o plá­no­va­nou pauzu ve vý­ro­bě danou sezónním sní­že­ním po­ptáv­ky, jindy si pře­stáv­ku vy­nu­tí vněj­ší okol­nos­ti, jako na­pří­klad ne­do­sta­tek po­třeb­né­ho ma­te­ri­á­lu či ne­mož­nost udr­že­ní vhod­né­ho te­pel­né­ho pro­stře­dí pro pro­voz stro­je. Svou roli mohou se­hrát i do­pa­dy ruské války proti Ukra­ji­ně, a to v pří­pa­dě sko­ko­vé­ho ome­ze­ní do­dá­vek plynu. V pří­pa­dě jeho ne­do­stat­ku a ne­e­xis­ten­ce al­ter­na­ti­vy mohou mít stro­jí­ren­ské pro­vo­zy pro­blémy. Pře­de­vším v jed­no­směn­ných pro­vo­zech, ve sta­rých ne­za­tep­le­ných ha­lách, kde vli­vem vý­ky­vů tep­lot ne­bu­de CNC stroj scho­pen pra­co­vat ve vy­so­kých přes­nos­tech, může na­stat potíž s na­sta­ve­ním tep­lot­ní­ho kom­for­tu pro výkon CNC stro­je. To si vy­žá­dá od­stáv­ku, na kte­rou je třeba ho kva­lit­ně při­pra­vit. Ne­re­gu­lo­va­né ochla­ze­ní a ná­sled­ný ohřev do­ve­dou způ­so­bit ro­se­ní, kvůli kte­ré­mu budou de­gra­do­vat oleje, tuky a sníží se ži­vot­nost se­stav.

Kroky, které nelze vy­ne­chat
I při krát­ké od­stáv­ce např. v době vá­noč­ních svát­ků mohou vzni­kat pro­blémy s ná­sled­ným spuš­tě­ním stro­je do vý­ro­by. Je ne­zbyt­né za­mě­řit se na vy­puš­tě­ní olejů v hyd­rau­lic­kých sys­té­mech, dodat nové, ošet­řit všech­ny po­hyb­li­vé se­sta­vy a při delší od­stáv­ce v řádu mě­sí­ců za­ří­dit i kva­lit­ní kon­zer­va­ci stro­je. Dobrou praxí je vy­mě­nit ba­te­rie, za­zá­lo­ho­vat data stro­je i vý­rob­ní pro­gra­my, stro­je vy­čis­tit, pro­ma­zat čer­s­tvým tukem a vy­mě­nit oleje.
Elek­tro skří­ně špič­ko­vých CNC stro­jů pra­cu­jí v uza­vře­ném re­ži­mu, k ochla­ze­ní roz­vo­dů a elek­tro­ni­ky se po­u­ží­vá vý­mě­ní­ko­vý sys­tém chla­ze­ní, u ně­kte­rých ří­di­cích sys­té­mů po­pří­pa­dě i sys­tém s ak­tiv­ním chla­ze­ním vzdu­chu. Zvlášt­ní péče, mi­ni­mál­ně do­ta­že­ní svor­kov­nic a kon­t­ro­la funkč­nos­ti re­lá­tek, popř. je­jich vý­mě­na, by se zde měla vě­no­vat i roz­vo­dům elektři­ny ve stro­ji, a ří­di­cí­mu sys­té­mu. Do elek­tro skří­ně se po dobu od­stáv­ky vklá­da­jí ma­te­ri­á­ly, které ab­sor­bu­jí vlh­kost. Je po­tře­ba udr­žo­vat funkč­ní a čisté ven­ti­lá­to­ry. I přes vý­mě­ní­ko­vý sys­tém chla­ze­ní elek­tro skří­ně totiž do­chá­zí vli­vem času k za­ne­se­ní ven­ti­lač­ních sys­té­mů mast­ným pra­chem.
Ochla­zo­vá­ní okolí stro­je spo­je­né s plá­no­va­nou od­stáv­kou ob­vykle ne­ge­ne­ru­je žádný bu­dou­cí pro­blém, zvláš­tě u stro­jů, které jsou na od­stáv­ku při­pra­ve­né. Potíž může vznik­nout při ná­sled­ném ohřá­tí po „za­to­pe­ní" v hale, kde stro­je po dobu od­stáv­ky od­po­čí­va­ly. Ohřev mno­ha­tu­no­vé­ho CNC stro­je za­pří­či­ní, že na chlad­ných po­vr­ších kon­den­zu­je vzduš­ná vlh­kost, stej­ně tak i v lo­žis­cích vře­ten a li­ne­ár­ních sou­sta­vách. Ole­jo­vé a tu­ko­vé ná­pl­ně vli­vem vlh­kos­ti de­gra­du­jí a sni­žu­jí se jim je­jich dlou­ho­do­bé ma­za­cí vlast­nos­ti.

Za­ne­dba­ná pří­pra­va se vy­mstí a někdy stojí sta­ti­sí­ce
V pří­pa­dě, že se pří­pra­va na od­stáv­ku pod­ce­ní, mohou vznik­nout po­měr­ně velké škody. Jestli­že dojde ke ztrá­tě dat stro­je při prázd­ných zá­lož­ních ba­te­ri­ích, musí od­bor­ný ser­vis při­jet a data stro­je znovu na­hrát do ří­di­cí­ho sys­té­mu. V pří­pa­dě, že od­bor­ný ser­vis ne­dis­po­nu­je ori­gi­nál­ní­mi daty stro­je, bývá ta­ko­vý­to krok zpra­vi­dla ve­li­ce drahý a stroj již nikdy není scho­pen pra­co­vat „to­vár­ně" kva­lit­ně. Jestli­že pod­nik za­po­me­ne na od­stra­ně­ní chla­di­cí a řezné ka­pa­li­ny ze stro­je a na jeho vy­čiš­tě­ní, pří­pad­ně i vy­dezin­fi­ko­vá­ní, pak hrozí, že se u sys­té­mu chla­ze­ní ná­stro­je a opla­chu pro­sto­ru stro­je CNC stro­je a jeho sou­čás­tí roz­běh­nou hni­lob­né pro­ce­sy. I v ta­ko­vém pří­pa­dě jsou ná­kla­dy na oprav­du ne­za­ne­dba­tel­né.
Za­po­me­nu­tá kon­zer­va­ce např. ku­že­le vře­te­na ob­rá­bě­cí­ho cen­t­ra a jeho ná­sled­né­ho od­kon­zer­vo­vá­ní po od­stáv­ce může ge­ne­ro­vat ná­sled­ný pro­blém s vý­mě­nou ná­stro­je (pro před­sta­vu např. u stro­je Hy­un­dai-WIA KF5600II pro­běh­ne sa­mot­ná vý­mě­na ná­stro­jů, každý o hmot­nos­ti 8 kg za jiný za 1,3 sec!).

Svá pra­vi­dla má i uvá­dě­ní stro­je do pro­vo­zu
Stroj, který je po delší od­stáv­ce uvá­děn do pro­vo­zu, je nutné zba­vit kon­zer­va­ce a zá­ro­veň za­jis­tit vhod­né te­pel­né pro­stře­dí na hale. Firma by ne­mě­la za­po­me­nout znovu podle po­tře­by pro­ma­zat po­hyb­li­vé uzly. CNC stroj po za­pnu­tí zpra­vi­dla na zá­kla­dě své sa­mo­di­a­gnos­ti­ky, upo­zor­ní na ně­kte­ré možné pro­blémy za po­mo­ci svých čidel. Na tyto je potom nutné ser­vis­ně re­a­go­vat. Va­ro­vá­ní nikdy nelze podceňovat, a to ani ve chví­li, kdy k opě­tov­né­mu roz­je­tí pro­vo­zu tlačí čas a nové za­káz­ky. V opač­ném pří­pa­dě by se mohl stroj ne­ná­vrat­ně po­ško­dit.

www.profika.czKalendář akcí

<<  Červen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news