Murrelektronik
Google překladač: English Deutsch

edwards-TK-008Společnost Edwards, největší světový výrobce vývěv a vakuových technologií, která v letošním roce slaví 100 let od založení, v sobotu 12. října 2019 v Lutíně u Olomouce oficiálně představila nejnovější modelovou řadu vývěv nXR50i a nXR80i. Kromě kompaktnějšího designu přístrojů se díky revoluční konstrukci elektromotoru také podařilo snížit spotřebu elektrické energie o až 60 % oproti konkurenčním modelům, a to při zachování stejného sacího výkonu.

Novou modelovou řadou vývěv nXRi tak Edwards chce upevnit svoji pozici na trhu v oblasti vědeckého vakua, tedy vývěv používaných do vědeckých přístrojů, jakými jsou například hmotnostní spektrometry či elektronové mikroskopy. A přestože má Edwards pobočky ve více než 30 zemích světa, vývěvy nXRi se budou vyrábět pouze v České republice.

Vý­věvy nXR50i & nXR80i budou uve­de­ny do sé­ri­o­vé vý­ro­by do konce roku 2019. Jsou to první typy vývěv z nové řady pro­duk­tů, jež do­pl­ní port­fo­lio, které vy­rá­bí lutín­ský závod spo­leč­nos­ti Ed­wards. Uve­de­ní dal­ších typů vývěv bude ná­sle­do­vat v roce 2020. Vývoj nové mo­de­lo­vé řady v Lutí­ně trval 21 mě­sí­ců. Mi­mo­řád­ná úspo­ra elek­tric­ké ener­gie je daná pře­de­vším zcela novým typem mo­to­ru, vy­vi­nu­tým zá­vo­dem ve Velké Bri­tá­nii za po­u­ži­tí nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií ak­tu­ál­ně do­stup­ných pro elek­tric­ké mo­to­ry. Nižší spo­tře­ba zá­ro­veň zna­me­ná mno­hem nižší vib­ra­ce a hluč­nost či po­lo­vič­ní ná­ro­ky na nut­nost chla­ze­ní. Vý­věvy budou mít také nízké ná­kla­dy na údrž­bu, na­pří­klad první ser­vis budou po­tře­bo­vat až po pěti le­tech.
V prů­bě­hu vý­zku­mu a vý­vo­je bylo nutno kon­strukč­ně vy­ře­šit pro­blémy, které se tý­ka­ly ve­li­kos­ti, hluč­nos­ti, spo­leh­li­vos­ti a cel­ko­vé­ho čer­pa­cí­ho vý­ko­nu vý­věvy. Dbáno bylo i na sa­mot­nou vy­ro­bi­tel­nost vývěv, které jsou kon­stru­o­vá­ny na nej­vyš­ší otáč­ky ve své třídě, a zá­ro­veň mají ve­li­ce přes­nou ge­o­me­t­rii. Po po­čá­teč­ním ob­do­bí za­vá­dě­ní no­vých vývěv plá­nu­je lutín­ský závod Ed­wards vy­rá­bět ně­ko­lik tisíc kusů této plat­for­my ročně.
Vý­věvy nXRi se uplat­ní, jak již bylo uve­de­no výše v ob­las­tech vě­dec­ké­ho vakua – v elek­tro­no­vých mi­k­ro­sko­pech a hmot­nost­ní spek­tro­me­t­rii, a také RGA, ob­las­ti ul­tra­vy­so­ké­ho vakua, vý­zku­mu fy­zi­ky čás­tic, su­še­ní či čiš­tě­ní plazmou. Jako suché vý­věvy budou vhod­né pro všech­ny va­ku­o­vé pro­ce­sy cit­li­vé na ja­kou­ko­li kon­ta­mi­na­ci.

edwards-TK-007

edwards-TK-009Kalendář akcí

<<  Srpen 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..