Google překladač: English Deutsch

Asi padesát tisíc nákladních automobilů plně naložených zeminou by muselo projet centrem Prahy nebýt neobvyklého způsobu odvozu vytěženého materiálu na stavbě Nového spojení - soustavy železničních tunelů a dalších objektů kolem vrchu Vítkov. Zemina je z prostoru staveniště odvážena pomocí nákladních vlaků přímo na skládky mimo hlavní město. Projekt Nové spojení propojí jednotlivé železniční tratě v Praze.
V současné době je to největší liniová stavba realizovaná v hlavním městě. "V průběhu stavby bude přemístěno zhruba 700 000 kubíků zeminy, která bude z větší části použita v rámci stavby. Přebytečná zemina v objemu zhruba 270 000 metrů krychlových musí být odvezena. Abychom nezpůsobili dopravní kolaps a snížili zátěž životního prostředí, odvážíme tuto zeminu po železnici. Plně naložené vlaky odjíždějí ze stavby každý den a v současnosti je odvezena více než třetina plánovaného objemu" říká Richard Záruba, mluvčí Skanska ŽS a.s., vedoucího člena konsorcia, které uskutečňuje tento projekt.
Vytěžená zemina je překládána na železniční vagóny a posléze odvážena na skládky Jeneč a Lužec. Dopravu na skládky zajišťují České dráhy. U výhybny Vítkov bylo zřízeno kolejiště, dále byla vybudována pracovní komunikace ve tvaru smyčky. Doprostřed je hromaděn vytěžený materiál, který je průběžně odvážen.
Současně s odvozem zeminy se připravuje stavební jáma pro ražbu tunelů pod Vítkovem a pokračuje stavba silniční estakády Krejcárek která umožní nové propojení komunikací Novovysočanská a Švábky. Pro řidiče je důležité, že dojde k odstranění úrovňového přejezdu přes Vítkovskou trať, kde dosud auta stála v kolonách u přejezdu. Oproti plánovanému harmonogramu bude estakáda zprovozněna o rok dříve, tedy v prosinci 2005.
V prostoru západního portálu tunelů Vítkov se pracuje na stavbě železničního přemostění Masarykova nádraží - čtyřkolejné estakády, která je svou konstrukcí světově ojedinělá. Pokračují práce na rozšíření Husitské ulice, která bude po dokončení v roce 2006 řešena jako čtyřproudová komunikace se středním dělícím pásem. Výrazně se tak zvýší bezpečnost a kapacita ulice a přilehlé křižovatky. Provoz na komunikacích bude zachován, práce si vyžádají jen částečné uzavírky na nezbytně nutnou dobu.
Projekt tunelů pod Vítkovem a jejich napojení na jednotlivé železniční koridory patří k nejnáročnějším dopravním stavbám, které kdy byly na území České republiky uskutečněny. Kromě dvou nových dvojkolejných tunelů, které tvoří jádro stavby, budou vybudovány čtyři železniční mosty, tunelový most o délce 130 metrů a 44 metrů dlouhý most Balabenka. Vznikne také 300 metrů dlouhá silniční estakáda spojující Krejcárek a Palmovku a mnoho dalších staveb.
Výstavba Nového spojení a modernizace přilehlých tratí umožní začlenit železniční dopravu do systému integrované hromadné dopravy hlavního města Prahy, zlepší se také kvalita spojení mezi Prahou a aglomeracemi Středočeského kraje.
www.skanska.cz