Google překladač: English Deutsch

Středisko technických předpisů je oborové informační, poradenské a výchovně vzdělávací centrum pro malé a střední podniky (MSP) a drobné podnikatele (OSVČ) se sídlem v Praze. V současné době je hlavním záměrem příprava a realizace vzdělávacího kurzu zaměřeného na poskytování komplexních informačních služeb v oblasti spojené s požadavky při uvádění výrobků na trh v oborech CHEMIE, STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ HMOTY, POTRAVINÁŘSTVÍ a SROJÍRENSTVÍ. Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

vlajka_eu.jpg

Uvádění výrobků na trh
Postavení České republiky jako členské země EU umožňuje českým výrobcům, aby jejich výrobky byly volně distribuovány v rámci EU, ovšem při dodržení určitých podmínek. Obdobné podmínky by měl dodržovat každý podnikatelský subjekt, který dováží výrobky z nečlenských zemí Evropské unie. Právní rámec upravuje v tomto směru oblast bezpečnosti výrobků a povinnosti výrobců a uživatelů při uvádění výrobků na trh. Jedná se o volný pohyb výrobků, které byly uvedeny na jednotný evropský trh v některém ze států tohoto společenství, v souladu s právním řádem tohoto státu. Problematika „uvádění výrobků na trh“ se ze zákona týká všech podnikatelských subjektů. Pod pojmem „uvedení na trh“ zákon rozumí okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva. V zájmu každého podnikatelského subjektu, který je ze zákona odpovědný za uvádění výrobků na trh, by mělo být sledování související legislativní předpisy a z nich vycházející podmínky a požadavky na něj kladené.
Základem jsou aktuální informace
V současné době existuje velké množství informačních i vzdělávacích zdrojů a programů, které se týkají podmínek pro uvádění výrobků na trh na úrovni ministerstev a jiných veřejných orgánů, profesních svazů, účelově specializovaných organizací atp. Přesto existuje určitá mezera v zaměření a komplexnosti. Jedná se zejména o přístup ke strukturovaným informacím v různých výrobkových sektorech či v oblastech poskytování služeb, a to v aspektech:
- reálné dopady evropské legislativy
- reálné funkce vnitřního trhu v celém komplexu (např.vzájemné uznávání)
- dopady pravidel obchodní politiky EU vůči třetím zemím včetně aplikace dohod o vzájemném uznávání mezi EU a některými významnými obchodními partnery

Vzdělávací projekt
Na základě dlouhodobé zkušenosti s tvorbou informačního systému v oblasti technických předpisů realizuje v současné době Společnost Danto a.s vzdělávací projekt STŘEDISKO TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ (STP).
Projekt reaguje na chybějící informační a vzdělávací politiku při uvádění výrobků na trh a vychází tak z potřeby zpřehlednit situaci v oblasti terminologie technických předpisů a technických norem pro 4 různé obory: chemie, stavebnictví a stavební hmoty, potravinářství a strojírenství. Cílem projektu je kromě dostupnosti informací v oblasti technických předpisů, a to především pro potřeby pracovníků předvýrobních a povýrobních etap, také vytvoření poradenského a výchovně vzdělávacího centra pro malé a střední podniky (MSP) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se zaměřením na požadavky při uvádění výrobků na trh.
Projekt vychází z potřeby zpřehlednit situaci v oblasti terminologie technických předpisů a technických norem. Překlady technických směrnic legislativy EU bohužel často nerespektovaly zavedenou terminologii technické normalizace ČR, proto se v těchto předpisech objevují termíny, které s terminologií technických norem nekorespondují. Legislativa EU je od přistoupení ČR k EU závazná, technické normy jsou od roku 1993 nezávazné, nicméně v předpisech EU se vazby na technické normy objevují. Nejednotnost technické terminologie ztěžuje orientaci jak na poli závazných předpisů, tak na poli technických norem.
Cíl vzdělávání
Program vzdělávacího kurzu je tak určen zejména malým a středním podnikům (MSP) a drobným podnikatelům (OSVČ), kteří se účastní „uvádějí výrobku na trh“ v jedné z následujících rolí:
a) výrobce
b) dovozce
c) distributor
Účastník programu STP tak získá přehled v tématu „uvádění výrobků na trh“ formou životních situací v oborovém členění: chemie, stavebnictví, potravinářství a strojírenství, takovým způsobem, který umožní využití získaných poznatků a dovedností ve vlastní praxi.
Účastníci mají přístup ke komplexním informacím o technických předpisech a závazné legislativě, která ke konkrétním umožní přiřadit souvztažné předpisy a dokumenty ke zvolenému výrobku dle klasifikace SKP
Program vzdělávání je sestaven se zaměřením na:
- Obecné znalosti a dovednosti v oblasti "uvádění výrobků na trh" (zejména oblast technických předpisů, zkoušení a prokazování).
- Specializované znalosti a dovednosti pro vybrané obory (strojírenství, stavebnictví a stavební hmoty, chemie, potravinářství),
- Specializované znalosti a dovednosti v průřezových oblastech bezpečnosti výrobků (požární, hygiena, bezpečnost práce, ochrana spotřebitele).
- Právní minimum legislativy ES, které je nedílnou součástí tématu. Při uvádění výrobků na trh dochází totiž k zásadním vztahům nejen na základě vlastnictví (občanské právo), ale také z hlediska odpovědnosti za vady výrobků, škod způsobených vadnými výrobky, trestní odpovědnosti spojené s nebezpečnými
výrobky apod.

Výstupy projektu
- Účelový terminologický slovník technických norem a předpisů EU
- Příručka pro podnikatele „Požadavky výrobků při uvádění výrobků na trh EU a třetích zemí“
- Katalog přepisů a technických norem (pro každý obor zvlášť)
- Komunikační portál pro poskytování poradenských, informačních a vzdělávacích služeb
Komu je projekt určen
- Zaměstnavatelé a zaměstnanci zejména malých a středních podniků (MSP) a drobných podnikatelů (OSVČ) se sídlem v Praze
- Profesní a podnikatelská sdružení
- Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sth.cz

Kalendář akcí

<<  Prosinec 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..