Google překladač: English Deutsch

Konstruktéři hledají spolehlivé zajištění šroubů již od jejich vynálezu. Při statickém namáhání šroubového spoje je jeho zajištění zaručeno samosvorností závitu a třením na dosedacích plochách hlavy šroubu a matice. V případě příčného dynamického namáhání dochází ke klouzání ve styčných plochách a ke zrušení samosvorné síly. Toto může mít za následek vymizení síly předpětí a následné uvolnění šroubu. Společnost NORD-LOCK vyvinula systém jištění, který vyvolává samojistnost šroubu.

Princip systému
Systém je založen na principu závěrného klínu, který je vytvořen párem podložek. Tato jedinečná metoda využívající napětí místo tření je upravena normou DIN 25 201. Podložky jsou z jedné strany opatřeny klíny s úhlem větším, než je stoupání závitu, na druhé straně každé podložky jsou navíc radiální zuby. Při montáži šroubového spoje se zkompletovaný pár podložek nasadí pod hlavu šroubu a matici tak, aby do sebe zapadly jejich klínové plochy. Radiální zuby zajistí, že k posunu může dojít právě jen na klínových plochách, nikoli mezi plochou spojované součásti a hlavou šroubu nebo maticí. Klínový efekt vyvolá přírůstek svěrné síly, a tak vyloučí jakékoli pootočení a uvolnění šroubu nebo matice, což zároveň zaručí samojistnost šroubového spoje.


Dlouhodobé testování
Od roku 1982, kdy byl systém Nord-Lock® uveden na trh, provádí zkušební laboratoř opakované zkoušky zajištění šroubových spojů. Ke zkoušení je využíván testovací přístroj „Junkr“. V současnosti má společnost k dispozici značné množství naměřených hodnot závislosti předpětí ve spoji na utahovacím momentu při použití různých druhů spojovaného materiálu, pevnostních tříd šroubů a matic, provozních teplot, druhů mazání a to vše pro průměry od M3 do M27.


Obrázek 3 znázorňuje závislost napětí ve šroubu na čase, jestliže je šroubový spoj zatížen vibracemi. Jak je patrné z průběhu napětí, pouze podložky Nord-Lock® spolehlivě zajistí takto namáhaný spoj. Počáteční pokles svěrného napětí je dán sesednutím spoje. Při povolování spoje zajištěného podložkami Nord-Lock® je vidět nejdříve znatelný nárůst předpětí, který potvrzuje samojistnost takto zajištěného spoje.


Mazání přispívá ke spolehlivosti spoje
Vzhledem k tomu, že samojistný efekt podložek Nord-Lock® nezávisí na tření, lze takto zajištěné spoje před montáží důkladně promazat v závitu i pod hlavou šroubu resp. pod maticí. Ve zkušebních laboratořích společnosti NORD-LOCK je prováděna každoročně celá řada testů šroubových spojení ať už pro soukromé účely nebo na poptávku zákazníka. Při těchto zkouškách bylo dlouhodobě testováno také mazivo GTP600. Použitím tohoto maziva při utahování šroubů a matic docílíme nižší a rovnoměrnější tření, navíc mazivo umožňuje maximální kontrolu poměru utahovací moment/předpětí a minimalizuje napětí v krutu, takže můžeme plně využít kapacitu šroubu. Na obrázku 4 vidíte závislost předpětí ve spoji na zvoleném utahovacím momentu pro různé stavy povrchu spojovaných součástí a šroubového spoje. Systém Nord-Lock® je ideální řešení pro strojní zařízení, která vyžadují pravidelnou údržbu.

Pevný spoj se snadnou demontáží
Šroubové spoje zajištěné systémem Nord-Lock® lze snadno a opakovaně povolit a opět utáhnout s použitím běžných nástrojů. Pro hladkou montáž a demontáž je opět vhodné spoj promazat. Podložky jsou vyráběny z kalené oceli s povrchovou úpravou zinkovými mikrolamelami a také z nerezavějící oceli. V rozměrech M3 až M130 pro pevnostní i nepevnostní šrouby a v rozměrech M3 až M80 pro šrouby z nerezavějících ocelí. Již více jak 25 let prokazuje systém jištění šroubových spojů Nord-Lock® svoji spolehlivost v různých odvětvích průmyslu po celém světě. Podložky jsou mimo jiné použity pro jištění dynamicky namáhaných spojů ve stavebních, dřevozpracujících, zemědělských strojích, na železničních výhybkách, v různých typech turbín a také při spojování stavebních konstrukcí.


www.nord-lock.cz