Google překladač: English Deutsch
Revoluce v 3D modelování

Představte si dopad na výkonnost a volnost konstrukce plynoucí z možnosti změny bez potřeby regenerace celého modelu. Synchronní technologie sama nalézá, vytváří a řeší vztahy závislostí v reálném čase. Představte si též výhody pro vývoj výrobku plynoucí z faktu, že konstruktér již nebude muset zdlouhavě studovat a rozmotávat komplikované vztahy a závislosti, aby mohl provést požadovanou změnu a zároveň se bát, jak tato změna ovlivní ostatní části modelu.

Zcela nový přístup k 3D modelování
Siemens PLM Software představil synchronní technologii – průkopnické řešení v interaktivním 3D objemovém modelování, která je součástí systémů NX a Solid Edge.
Potřebujeme-li provést změnu kdekoliv v modelu v současných systémech založených na historii, musí systém rolovat zpět k upravovanému prvku a potlačit veškerou navázanou geometrii. Poté, co je provedena změna, musí systém opět projít potlačenou historií modelu a zrekonstruovat geometrii v závislosti na provedené změně. U velkých a složitých modelů může být takto vzniklá časová ztráta značná a závisí na tom, jak hluboko v historii leží prvek, u kterého jsme provedli změnu.Synchronní technologie tento problém nemá – systém v reálném čase rozezná podmínky stávající geometrie a zaměří se pouze na oblasti ovlivněné změnou, aby po provedení změny zůstaly zachovány pouze nezbytné podmínky pro správnou geometrii modelu. K získání celkového přehledu a pochopení přínosu nové synchronní technologie pro oblast strojírenství je nutné podívat se na její vlastnosti důkladněji.

Strom prvků se mění v množinu prvků

Po spuštění jakékoliv CAD aplikace, založené na modelování pomocí historie, objevíme strom prvků, do něhož byly na základě časové posloupnosti zapisovány veškeré operace. Takto uspořádaný strom je historií konstrukce daného modelu. Tyto CAD systémy nesledují geometrii modelu a nepokouší se zjistit dopad prováděné změny, spoléhají se toliko na přehrání historie se zanesenou změnou. Synchronní technologie tento přístup mění. Systém, který je plně založen na historii, není schopen určit, jsou-li následné části modelu závislé na vybraném prvku a proto musí při jakékoli změně slepě následovat historickou posloupnost modelu, což může trvat desítky až stovky vteřin. Je-li tento stejný model upravován pomocí synchronní technologie, úprava trvá jednotky vteřiny. Synchronní technologie sleduje geometrii modelu v reálném čase, zachycuje vztahy a řeší pouze ty nezbytné závislosti vedoucí ke správnému řešení.

Kontrola nad editací modelu bez historie
Synchronní technologie je výhodná pro editaci jak zcela neparametrických modelů bez historie, tak plně parametrických komplexních modelů s vysokým stupněm provázanosti. Systém zcela automaticky rozezná v reálném čase geometrické vazby (souosost, tečnost, kolineárnost…) a zachová tyto vazby při editaci.
Vlastní způsob modifikace může být relativní (chci pohnout stěnami modelu o nějakou přírustkovou hodnotu) nebo absolutní – vytvořím 3D kótu na existují geometrii a touto kótou určuji modifikaci geometrie, přičemž definuji stěny které se mají posouvat. Díky tomu je uživatel schopen modifikovat rozsáhlou geometrii v jednom kroku.

Rychlé změny typu „co-když“

Jednou z nejužitečnějších schopností synchronní technologie, kterou ocení především konstruktéři, je rychlá tvorba případových „co-když“ studií konstrukčních variant jako podkladů pro rychlé rozhodování o nejlepším řešení.

Technologie Roll-Out

Synchronní technologie je hladinou aplikace, která propojuje logické operace konstrukčních příkazů, základní geometrii realizovanou na grafickém jádru a další pomocné aplikace. V reálném čase zpracovává současně informace o aktuálním stavu geometrie modelu a zároveň o trvalých podmínkách zadaných uživatelem, čímž se dokáže velmi jednoduše vyrovnat jak s modely plně podurčenými na straně jedné, tak i s modely plně určenými na straně druhé.

Svět CAD se výrazně změní

V osmdesátých letech objevili uživatelé CAD výhody a sílu parametrického modelování, obdobnou revoluci přináší technologie synchronního modelování, která se zcela jistě promítne do všech odvětví průmyslu.

Petr Mňačko
www.axiomtech.cz