Google překladač: English Deutsch
poslední možnosti čerpání dotací zaměřených na podporu podnikání

Subjekty v České republice mohou v průběhu programového období 2007 – 2013 vyčerpat z evropských fondů až 24,5 mld. EUR. Jedním z nejúspěšnějších žadatelů jsou zcela jistě subjekty podnikatelské a především díky tomu můžeme dnes říci, že značná část prostředků pro ně alokovaných, si už své příjemce našla. Do konce programovacího období proto budou vyhlášeny jen některé dotační programy. Článek, který se chystáte číst, si proto klade za úkol seznámit vás s dotacemi, které budou aktuální v průběhu tohoto roku a v první polovině roku příštího.

Nejaktuálnější možností jsou v současné době dotace rozdělované v rámci programu POTENCIÁL. Program byl CzechInvestem otevřen loni na jaře a výzva pro podávání registračních žádostí potrvá až do konce září 2011. Jedná se o program zaměřený na realizaci vnitrofiremního výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím nákupu nových strojů, technologií, softwarů nebo rekonstrukce a výstavby budov. Součástí uznatelných nákladů však mohou být i mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podílí na výzkumu a vývoji. Podmínkou realizace projektu je ovšem pro malé a střední podniky minimálně 5 milionová investice do dlouhodobého hmotného majetku.


Dalším velmi aktuálním programem jsou ŠKOLICÍ STŘEDISKA. Program byl CzechInvestem znovu spuštěn (prodloužen) od 1. 6. 2011 a příjem registračních žádostí potrvá až do března 2012. Program je zaměřený na budování školicí infrastruktury a její vybavení adekvátními školicími pomůckami a to jak prostřednictvím nové výstavby tak rekonstrukce. Ačkoliv maximální možná výše dotace dosahuje v rámci tohoto programu až 100 mil. Kč, není nutné vnímat typický projekt jako investičně náročnou stavbu velké budovy vybavené nejmodernějšími školicími pomůckami a softwarem. Na základě zkušeností z minulých výzev můžeme naopak říci, že typickým projektem je menší rekonstrukce v rámci stávajících budov a pořízení techniky pro školení v řádu několika milionů korun. Podmínkou realizace projektu není ani nutnost stoprocentního naplnění kapacity školicího střediska. Jeho zbývající kapacitu je tedy možné pronajmout pro účely jiných školení, které nesouvisí s hlavním předmětem projektu.
Na zmíněný program bude v druhé polovině roku navazovat vyhlášení výzev do programů ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY a ICT V PODNICÍCH. Oba programy jsou samozřejmě zaměřeny především na oblast informačních technologií ale nejenom na to.
Program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY financuje kromě vývoje nových softwarových řešení i zakládání nebo rozvoj tzv. center oprav high-tech výrobků a zařízení nebo center sdílených služeb. Centra sdílených služeb jsou vnímána jako samostatné funkční jednotky, které přebírají zodpovědnost za řízení a provoz určitých částí podniku. Centrum tak může fungovat buď jako součást větší nadnárodní korporace, která centralizuje část své vnitropodnikové činnosti v České republice anebo jako samostatný subjekt, u které budou jiné organizace takovou činnost outsourcovat. I zde se výše dotace pohybuje až do výše 100 mil. Kč a na rozdíl od většiny jiných programů zaměřených na podnikatelský sektor, je zde možné dotaci použít také na úhradu mzdových nákladů nově vytvořených pracovních míst, a to včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění. Program bude vyhlášen v srpnu 2011 a od září téhož roku můžeme očekávat příjem registračních žádostí.


V listopadu 2011 bude vyhlášen i příbuzný program ICT V PODNICÍCH, který je na rozdíl od předchozího zaměřen na nákup nových softwarových řešení, která umožňují snadnější řízení firem nebo jejich částí. Příkladem může být nákup CAD softwaru nebo sofistikovaného skladového hospodářství. Tato dotace je ovšem určena pouze malým a středním podnikům, které jsou dle příslušného nařízení Evropské komise definovány jako subjekty, které mají méně než 250 zaměstnanců a obrat nižší nežli 50 mil. EUR. Je třeba připomenout, že počet zaměstnanců a obrat je třeba počítat za celou ekonomickou skupinu a nikoliv pouze za subjekt žadatele. Kromě vlastních softwarových řešení program umožňuje i nakupování specializovaných koncových zařízení a strojů, které přímo souvisí se zaváděným softwarem. Dotace v rámci tohoto programu dosahuje maximálně 20 mil. Kč.
Všechny výše uvedené programy jsou poskytovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který představuje hlavní nástroj pro podporu podnikatelského sektoru v rámci současného programovacího období. Všechny programy proto mají některé hlavní společné rysy. Patří mezi ně například to, že projekt musí být vždy realizován mimo území hl. m Prahy nebo že dotace vždy dosahuje maximálně 30-60 % celkových uznatelných nákladů projektu, a to podle jeho velikosti. Podnikatelské subjekty však mohou získat financování i pomocí jiných operačních programů.


Jedním z nich je Program rozvoje venkova, který, jak napovídá jeho název, financuje především projekty zaměřené na oblast zemědělství, potravinářství nebo rozvoje malých obcí. Menší část programu se zaměřuje i na podporu a zakládání mikropodniků. Tato dotace je ovšem určena pouze subjektům, které mají méně než 10 zaměstnanců a hodlají svůj projekt realizovat v obci do 2 000 obyvatel. S pomocí těchto financí mohou žadatelé realizovat veškeré rozvojové záměry, takže mezi uznatelné náklady patří nákup strojů a technologií, ICT prvků nebo nákup budov a provádění jejich rekonstrukcí. Výše dotace zde dosahuje 45-60 %, maximálně však 6 mil. Kč.
V září 2011 bude vyhlášena v pořadí již 5. výzva do tohoto programu a je dobré připomenout, že se jedná o program, který se vždy těšil velkému zájmu žadatelů. Jejich počet stoupal od zhruba 100 v rámci první výzvy v roce 2007 až k 700 v poslední výzvě v roce 2010. Díky rostoucímu zájmu uchazečů se proto radikálně snížila celková míra úspěšnosti, kdy v poslední výzvě uspělo zhruba 200 žadatelů.


A co má největší vliv na konečný úspěch podané žádosti? „Jednoznačně příprava projektu,“ říká senior consultant společnosti 201, s.r.o. Petr Pažout. O úspěchu žádosti totiž rozhoduje počet bodů, které získá v rámci hodnocení. Díky přesnému klíči pro jejich udělování je možné dopředu určit, kolik bodů který projekt získá a eventuálně navrhnout opatření pro jeho zvýšení.
I přesto, že se množství vyhlášených výzev postupně snižuje, stále existují dotační programy, které mohou představovat zajímavý přínos pro realizaci celé řady podnikatelských projektů. Podnikatelé, kteří chtějí pro svůj rozvoj využít těchto příležitostí, by proto neměli váhat. Díky rozpočtovým problémům v rámci celé řady zemí EU se totiž nedá předpokládat, že celková alokace příštího programovacího období, bude stejně štědrá, jako ta současná.

 

Ing. Pavlína Torhanová
obchodní ředitelka 201 s.r.o.
www.201.cz
 

Kalendář akcí

<<  Září 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..