Google překladač: English Deutsch

Nová verze CAD systému Solid Edge není pokračovatel v tradičním označování, ale je označena novým názvem Solid Edge se Synchronní Technologií, zkráceně Solid Edge ST. Na konci května byla tato další verze CAD systému Solid Edge od společnosti SIEMENS PLM Software ohlášena. Toto ohlášení bylo provedeno současně s ohlášením nové verze CAD/CAM/CAE/PDM systému NX6. V dubnu již proběhlo představení nového vývojového směru, kterým se společnost SIEMENS PLM Software bude ubírat, to je Synchronní Technologie. A právě Solid Edge a NX6 tuto novou převratnou technologii obsahují.

Jedná se o nový průlom v modelování. Základem Synchronní technologie je využití toho nejlepšího z dosud známých způsobů modelování. Z modelování pomocí primitiv je v Synchronní Technologii obsažena pružná editace modelu, čili mění to, co potřebuji bez ohledu, jak to vzniklo. Poskytuje dobrý výkon u složitých součástí, nabízí přímou interakci s konstruktérem. Z parametrického modelování používá řídící kóty pro úpravu rozměrů, systém tvorby pomocí prvků a automatizovanost. Význam pojmu Synchronní Technologie se skrývá v synchronizaci pravidel, logiky a geometrie modelu. Synchronní Technologie díky změnám v přístupu ke geometrii, její tvorbě a úpravě, umožňuje změny na modelech nativních, ale i importovaných. Synchronní Technologie je natolik převratná a inovativní, že SIEMENS PLM Software si ji nechala ochránit patentem.

Bez historie
Zásadní změnou je princip tvorby modelu. Historie modelu se nevytváří! V Synchronní Technologii není důležité, jak daný tvar, který chci upravovat, vznikl, ale jak vypadá před požadovanou změnou a jak má vypadat po změně, čili co a jak chci změnit. Historie uživatele mnohdy při modelování svazuje a při změnách musí složitě řešit návaznosti jednotlivých prvků. Navíc čím složitější model, tím náročnější opravy neplatných prvků či prvků špatně vazbených k předchozí geometrii. Synchronní Technologie tyto problémy již nezná. V Solid Edge ST nic jako strom historie najdeme, jsou zde pouze pojmenované kolekce či množiny ploch (stěn), dle způsobu jakým vznikly. Tyto kolekce lze třídit dle názvu nebo typu vzniku, aniž by to jakýmkoliv způsobem ovlivnilo model samotný.

Multi-CADový svět
Význam modelování bez historie vzrůstá v momentě, kdy je třeba upravovat modely importované z jiných CAD systémů. V dnešní době, kdy existuje několik desítek různých modelovacích softwarů, ať už parametrických nebo neparametrických, a kdy je třeba vyměňovat si 3D modely s dodavateli nebo zákazníky, jsou funkce pro editaci modelů bez historie naprosto nezbytné. Solid Edge ST a NX6 jsou právě těmito funkcemi vybaveny. V předchozích verzích Solid Edge a NX se uživatelé mohli seznámit s funkcemi Direct Editing (Přímá editace), které byly prvními náznaky, kudy se bude vývoj v budoucnu ubírat. V nových verzích Solid Edge a NX jsou tyto funkce rozvinuty a posíleny natolik, že se staly principem práce v těchto nových verzích.

Nové skicování

Nová technologie, tedy systém práce si vyžaduje i nový způsob skicování. Skicování již není postaveno na 2D základě, ale na plném 3D skicování v prostoru. Samozřejmě je možné se odkazovat na existující stěny modelu a vazbit k nim. Nové skicování je specifické také tím, že slouží pouze k vytvoření objemového modelu, nikoli však k jeho editaci. V okamžiku, kdy je skica použita pro vytvoření 3D tvaru (pojem prvek již neexistuje), stává se nepotřebnou a lze ji smazat, aniž by se tím model poznamenal. Otázky, které se nabízí zní: “Proč ve skice kótovat, když skica model neřídí? Jak upravím rozměr 3D tvaru, když skica model neřídí?“. Odpověď je v nové funkčnosti. Při vytvoření 3D tvaru ze skici se automaticky všechny kóty skici převedou na 3D kóty, tedy na PMI kóty.

Vazby
Solid Edge ST nově zavádí pojem vazby nejen pro sestavy a skici, ale i pro 3D modely. V podstatě jde o nastavení geometrických vztahů mezi plochami. Vazby mohou být typu kolmost, rovnoběžnost, soustřednost a podobně. Pomocí vazeb lze plochy vzájemně „uzamknout“ nebo s jejich pomocí upravit model do požadovaného tvaru.

Procedurální prvky
Procedurální prvky jsou speciální operace na modelu pro vytváření děr, polí, zaoblení a další obdobné operace. Tvary respektive stěny, které vznikly za použití procedurálních prvků jsou vybaveny informacemi (parametry), které slouží pro snažší editaci těchto tvarů. Například díra si nese informaci o typu, průměru, hloubce, závitu apod. Díky těmto údajům lze snadno změnit například typ díry z jednoduché na zahloubenou, změnit velikost a typ závitu. Samozřejmě lze použít pro editaci i PMI kóty nebo Ovládací prvek. Tyto editační přístupy se vůbec nevylučují.

Synchronní úpravy ze sestavy
Celé řešení Synchronní Technologie je koncipováno pro pohodlnou práci v sestavě systémem „shora – dolů“. Veškeré výše uvedené úpravy geometrie lze provádět i nad sestavou a to pro několik součástí najednou. Tím je zabezpečena rozměrová návaznost součástí, rychlost a jednoduchost změn. Navíc Synchronní Technologie nevyžaduje žádné provázání dílů v sestavě pro provádění takovýchto úprav. Lze tedy snadno upravit celou importovanou neparametrickou sestavu, kde žádná provázanost není.

Závěrem lze tedy říci, že celkové zrychlení modelování a hlavně následných úprav, ať modelů ze Solid Edge nebo jiných CAD systémů, dosahuje 100 násobku oproti běžným postupům při modelování prostřednictvím prvků a parametrů. Do budoucna lze tedy očekávat další rozvoj Synchronní Technologie a nové modelovací funkčnosti a posun k automatizované konstrukci. Lídr v PLM technologii společnost SIEMENS PLM Software tedy určuje nové trendy nejen ve správě konstrukčních dat, ale i v 3D konstrukci, čehož je Solid Edge se Synchronní Technologií jasným důkazem.

Václav Blahník
www.axiomtech.cz