Google překladač: English Deutsch

Z komunikačních protokolů typu průmyslového Ethernetu se k přenosu provozních údajů v pravém reálném čase nejčastěji používají protokoly POWERLINK a PROFINET. Podle výsledků nedávného šetření provedeného nezávislou organizací pro průzkum trhu IMS Research se protokol POWERLINK nyní podílí na mezinárodním trhu s komunikačními systémy typu průmyslového Ethernetu 11 %. V celkovém pořadí tudíž zaujímá čtvrté místo, a to za protokoly EtherNet/IP, PROFINET a Modbus TCP/IP, z nichž se ale EtherNet/IP ani Modbus TCP nehodí k rychlému řízení pohonů.

Mimoto 28% podíl protokolu PROFINET zjištěný šetřením zahrnuje všechny verze tohoto protokolu od firmy Siemens, z nichž značná část nemá vlastnosti reálného času. Stefan Schönegger, vedoucí obchodního úseku Open Automation Technologies společnosti B&R, má za to, že úspěch protokolu POWERLINK je důsledkem souběhu mnoha faktorů: „Když společnost B&R zveřejnila jeho specifikaci, byl protokol POWERLINK prvním protokolem s vlastnostmi reálného času schopným dosáhnout periody komunikačních cyklů v řádu mikrosekund. Vyšel tak vstříc nově vznikajícím potřebám průmyslu, což se zpětně odrazilo v rychlém růstu zájmu o nový protokol a jeho rozšíření v praxi. Dalšími přednostmi protokolu POWERLINK jsou jeho použitelnost s hardwarem od kteréhokoliv výrobce, základ ve standardu Ethernet a velká výkonnost, umožňující vytvářet úplné řídicí struktury od pohonu až po řízení provozu s použitím všech myslitelných síťových komponent. Současně lze při použití protokolu POWERLINK realizovat heterogenní síťové struktury zahrnující další komunikační systémy nižších i vyšších úrovní.“ Další konkurenční výhodou protokolu POWERLINK je jeho licencování způsobem open source a podpora poskytovaná konstruktérům, projektantům i uživatelům nezávislou uživatelskou organizací EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group).


Základní informace o průzkumu:
Zpráva The World Market for Industrial Ethernet – 2009 Edition, vydaná nezávislou organizací IMS Research se sídlem ve Velké Británii, obsahuje údaje o celkovém počtu instalovaných ethernetových uzlů členěné podle zeměpisných oblastí, kategorií výrobků a odvětví průmyslu. Podle zveřejněných výsledků má největší podíl na trhu protokol EtherNet/IP, a to 30 %, těsně následovaný protokolem PROFINET s podílem 28 %. Protokol Modbus TCP/IP je použit ve 22 % a protokol POWERLINK v 11 % instalací. Na všechny ostatní systémy dohromady připadá zbývajících 9 % trhu. Analyzovány byly údaje o prodejích přístrojů v celkem šestnácti reprezentativních kategoriích průmyslových výrobků.

www.br-automation.com