Google překladač: English Deutsch

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností postavila před automobilový průmysl nové výzvy. Aby se přizpůsobili novým potřebám, musí výrobci automobilů vyhovět mnohým opatřením souvisejícím se vztahem k životnímu prostředí, zejména pak se znovuvyužitím materiálů a recyklovatelností (85 % k roku 2006 a 95 % k roku 2015). Pokud se společnosti novým směrnicím EU včas nepřizpůsobí, mohou být vystaveny finančním postihům.

elern_1.png

Na sklonku roku 2005 byl na Technologickém institutu Mayo v Galway (Galway Mayo Institute of Technology, GMIT) představen nový důležitý evropský projekt Plán rozvoje environmentálních dovedností pro dodavatele a výrobce (Design for Environmental Skills for Suppliers, DeFESS).

Cílem tohoto projektu je pomoci manažerům působícím v automobilovém průmyslu přizpůsobit dodavatelský a výrobní řetězec požadavkům vyplývajícím z environmentální legislativy EU týkající se vozidel s ukončenou životností (autovraků). Očekává se, že výsledky tohoto dvouletého projektu budou mít zásadní dopad na sektor automobilového průmyslu po celé Evropě.

Konsorcium projektu DeFESS sestavil Dr. Tom Roche, docent ústavu mechanického a industriálního inženýrství na institutu GMIT, a Denis Kearney ze společnosti AmarTec v Galway. Členy asociace jsou také partneři z Irska, České republiky, Německa, Polska, Turecka a Velké Británie.

Subjektem, který se na projektu podílí ze strany České republiky, je společnost Centre for Modern Education, dlouhodobě se zabývající zejména využitím informačních technologií ve vzdělávání a rozvíjením metod eLearningu a eCoachingu ve snaze podporovat a zdokonalovat manažerské schopnosti a podnikatelské myšlení vedoucích pracovníků a rozvíjet spolupráci malých a středních firem.

V rámci projektu DeFESS je vyvíjen a ověřován soubor tréninkových nástrojů, kurzů a školení zaměřených na všechny složky automobilového výrobně-dodavatelského řetězce, včetně malých a středních výrobců. Cílem programu je také pomoci odstranit hrozby obchodních bariér pro malé a střední výrobce působící v automobilovém průmyslu.

Školící moduly tohoto programu budou během jednoho roku vyvinuty na institutu GMIT a budou mimo jiné zaměřeny na následující oblasti: Regulace a kompatibilita v Evropě, Environmentální audit, Plán pro znovuvyužití materiálů a recyklace, Plán “čisté výroby”, Plán pro využití obnovitelných materiálů a analýzy životnosti.

Projekt je výsledkem expertíz, které byly budovány v posledních šesti letech s mezinárodními a národními společnostmi, výrobci a dalšími institucemi.