Google překladač: English Deutsch

Projekt EDORCO (E-Developing of Oral Competence for Power Engineering Specialists) bol schválený Európskou komisiou v roku 2004 v rámci vzdelávacieho programu Leonardo da Vinci. Vznikol na základe potreby ďalšieho vzdelávania pracovníkov v energetickom sektore a vyplynul aj z požiadaviek unifikácie a deliberizácie európskeho trhu s energiou. Koordinátorom projektu je Technická univerzita v Košiciach. Projekt bol vypracovaný pracovníkmi Katedry jazykov univerzity.

B31Presov.jpg

Na jeho realizácii spolupracujú partneri z energetického sektoru: Ecopower, súkromná firma, investujúca do výroby a distribúcie obnoviteľných energií, Belgicko, poľská národná energetická agentúra KAPE a Slovenská energetická agentúra SEA. V rámci vzdelávacích a výskumných inštitúcií sú partnermi súkromná vysoká škola WSHE z Lodže, Poľsko, jazykové centrum Linguapolis, Univerzita v Antverpách, Belgicko, vývojové regionálne centrum – HRDC, Grécko, Inštitút vzdelávania Londýnskej univerzity, Veľká Británia, Pacificstream, firma zaoberajúca sa informačnými technológiami v rámci John Moore University v Liverpoole, Veľká Británia a Inštitút pre medzikultúrnu komunikáciu - IIK, Nemecko.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť jazykovú úroveň v anglickom a francúzskom odbornom jazyku pracovníkov v energetickom priemysle s dôrazom na ich komunikačné schopnosti.
V rámci partnerstva bol vypracovaný výučbový materiál pozostávajúci zo šiestich lekcií (1.Telefonovanie a spoločenská komunikácia, 2. Opis výrobných procesov, 3. Čísla a grafy, 4. Prezentácia výrobkov a podniku, 5. Porady, zasadnutia, 6. Rokovania) v oboch jazykoch. Tento materiál bol vložený do elektronického výučbového prostredia.

Výsledným produktom sú on-line kurzy v daných jazykoch pre profesionálne a pracovné prostredie energetikov. V súlade s najnovším trendom dištančného vzdelávania kurzy pozostávajú z individuálneho a rezidenčného štúdia. V čase individuálneho štúdia je študent v neustálom kontakte so svojím učiteľom prostredníctvom internetu a má možnosť konzultovať vzniknuté problémy. Rezidenčná časť nasleduje po ukončení každej lekcie a je zameraná na praktické zopakovanie, ako aj prehĺbenie získaných zručností.

Oba moduly obsahujú aj medzikultúrne rozdiely v komunikácii, ktoré sú charakteristické pre európske národy. Ich súčasťou sú taktiež glosáre ťažiskových slov jednotlivých lekcií v jazykoch všetkých partnerov projektu. Výsledné dištančné jazykové kurzy pre on-line výučbové prostredie budú po testovaní akreditované a ponúkané v partnerských krajinách. Ide o prvé jazykové kurzy odbornej angličtiny a francúzštiny so zameraním na oblasť energetiky na Slovensku a v rámci Európskej únie.

Budúci užívatelia kurzov iste ocenia možnosť zvoliť si vlastné tempo štúdia a využitie informačných technológií vo fáze individuálneho učenia sa. Veríme, že energetické podniky budú mať záujem o tieto jazykové kurzy, a tak zvýšia komunikačné schopnosti svojich pracovníkov v anglickom a francúzskom jazyku.
www.tuke.sk