Google překladač: English Deutsch

Správnost vážení má co do činění s řadou věcí, se kterými se setkáváte v každodenním životě. Správnost vážení má rozhodující dopad na kvalitu výroby potravin, na správnou barvu oblečení, které nosíte, nebo na kvalitu mýdla a šampónů, které používáte. Základním požadavkem pro správnost vážení je pak přesná a pravidelná kalibrace vah ve správný čas. Vzhledem k rostoucím požadavkům na kalibrační procesy představuje společnost METTLER TOLEDO nové způsoby justování vah, které jsou šité na míru specifickým požadavkům zákazníka.

metler11.jpg

Váhový terminál METTLER TOLEDO IND560 nabízí několik nových způsobů kalibrace a kontroly správné funkce vah. Každý zákazník si tak může vybrat vhodný způsob nebo proces kalibrace, který nejlépe vyhovuje jeho specifickým požadavkům.
Kroková kalibarace

Kroková kalibrace je určena pro kalibraci vah v místě instalace v případech, kdy hmotnostní rozsah vah výrazně překračuje hmotnost kalibračního závaží, které je k dispozici. Substituční metoda kalibrace používá známou hodnotu hmotnosti kalibračního závaží pro kalibraci určité malé části hmotnostního rozsahu vah. Jakmile provedete kalibraci části hmotnostního rozsahu, z vážicí plochy sejmete kalibrační závaží a do nádobky vložíte libovolný materiál o hmotnosti blízké hmotnosti kalibračního závaží. Na vážicí plochu pak opět vložíte kalibrační závaží a stanovíte nový kalibrační bod. Celý proces opakujete tak dlouho, dokud nedosáhnete maxima hmotnostního rozsahu vah. V minulosti bylo v podobném případě nezbytné, aby servisní technik ručně vypočítal hodnotu každého následujícího kalibračního bodu a správnou hodnotu zadal do váhového terminálu. Tento postup byl ovšem časově náročný a mohlo dojít k chybě při zadání nové kalibrační hodnoty. Použitím krokové kalibrace na váhových terminálech METTLER TOLEDO je celý proces plně automatický, na displeji terminálu se zobrazují pokyny pro servisního technika, který už nemusí provádět matematické výpočty nebo zadávat vypočítané hodnoty.

Kalibrace CalFree™
Kalibrace CalFree™ představuje kombinaci kalibrace v místě instalace a ve výrobním závodě při zajištění kontroly kvality celého procesu. Při výrobě každé zátěžové cely vah se provede měření a záznam aktuálních parametrů cely. Dále se provede kalibrace každé analogové části vah tak, aby se pro daný vstup získal identický výstup. Kombinací obou uvedených procesů s využitím funkce CalFree™ je možné při instalaci vypočítat teoretickou kalibrační hodnotu konkrétních vah. Tato technika je o něco méně přesnější než klasická metoda s využitím kalibračních závaží, protože nebere v úvahu aktuální mechanické parametry instalovaných vah. Systémoví integrátoři a instalační technici, kterým postačuje přibližná kalibrace, mohou použít tento typ kalibrace pro ověření provozní integrity celého systému. Kalibrace analogových částí přístroje ve výrobním závodě pak umožňuje výměnu desek plošných spojů a kontrolu, že kalibrace nové desky je stejná jako nahrazované desky plošných spojů.

Kalibrace Cal Test a udržovací kalibrace
Obě uvedené techniky jsou patentovány a pomáhají vám ověřit, zda je kalibrace vašich vah z dlouhodobého hlediska v povolené toleranci. Kalibrace Cal Test představuje sekvenci až 25 kroků, kdy podle pokynů na displeji terminálu vkládá obsluha vah kalibrační závaží na určitá místa vážicí plochy. Hmotnost stanovená v jednotlivých krocích se pak automaticky porovnává s hmotností použitého kalibračního závaží. Systém pak kontroluje, zda je odchylka hmotnosti v povolené toleranci. Udržovací kalibrace se používá pro spuštění kalibrace Cal Test ve specifických intervalech po uplynutí určitého časového intervalu nebo po určitém počtu provedených vážení. Oba uvedené typy kalibrace vám umožňují splnit požadavky na validaci, kontrolu kvality a zajištění správnosti vážení vašeho váhového systému.

Kroková kalibrace a CalFree™ jsou dvě nové moderní kalibrační techniky, které vám umožňují zvolit vhodný typ kalibrace pro vaše skutečné požadavky a zajistit trvale správnost vážení při úspoře nákladů a jednoduché obsluze. Kalibrace Cal Test a udržovací kalibrace hrají významnou roli při zajištění správnosti vážení a zajištění shody s interními požadavky na kvalitu.
http://cs.mt.com/home