Google překladač: English Deutsch

MSV 2010 se představí v nové podobě – v čele komplexu oborově příbuzných technologických veletrhů, s upravenou oborovou strukturou a s novými zvýrazněnými tématy.

Šest veletrhů v jednom termínu
V polovině září se brněnské výstaviště stane dějištěm několika významných veletržních projektů, které prezentují klíčová průmyslová odvětví. Po boku 52. mezinárodního strojírenského veletrhu s tradičně širokým oborovým záběrem dostanou prostor specializované technologické veletrhy, které přitahují zejména specialisty z konkrétních branží. Vzniknou tak nové synergie a atraktivita pro návštěvníky dále vzroste.
Pozornost se upře na slévárenské technologie, které v Brně již od roku 1972 představuje Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. Jeho 13. ročník nastaví zrcadlo odvětví, které v minulosti zažívalo nevídaný boom, ale zároveň jako jedno z prvních pocítilo ekonomickou recesi. Turbulentní období zamíchalo ustálenými dodavatelsko-odběratelskými vztahy a změnilo tvář středoevropského slévárenského trhu. S jeho novou podobou a novými investičními potřebami se seznámíte na veletrhu FOND-EX 2010.
Odbytová krize se nevyhnula ani svařovací technice, jejíž přehlídka na brněnském výstavišti vždy jednou za dva roky obsazuje plochu několika tisíc metrů čtverečních. První Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING se uskutečnil již v roce 1969 a podobně jako FOND-EX dlouhodobě zaujímá pozici jednoznačné oborové jedničky ve střední Evropě. Nadcházející jubilejní dvacátý ročník bude příležitostí k navázání nových kontaktů v tomto průřezovém oboru, který se podílí na konstrukci velké části průmyslových výrobků a přichází s nabídkou stále dokonalejších technologií spojování materiálů.
Nabídku doplní 3. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH, který v Brně patří k nejmladším, ale zároveň k velmi úspěšným projektům. Současný konkurenční tlak nutí průmyslové výrobce ke stále komplexnějším službám a kvalitní dokončovací operace tak už nejsou přidanou hodnotou, ale stále častěji požadovaným standardem. Vystavovatelům veletrhu PROFINTECH se termínovým spojením s MSV nepochybně otevírají nové odbytové možnosti.
Jak se v sudých letech stalo již tradicí, ani v roce 2010 vedle MSV nebude chybět Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT. Tato technika hraje rozhodující roli ve všech klíčových segmentech průmyslové výroby od automobilového průmyslu až po energetiku. Výrobci obráběcích strojů proto v současnosti čelí velkému poklesu, ale jak ukázal letošní veletrh EMO Milán, už zbrojí na dobu oživení a zdokonalují svou produkci tak, aby obstála v očekávané velmi náročné poptávce. Nejvýznamnější příležitostí předvést se odběratelům ze střední a východní Evropy budou mít právě na IMT 2010.
Šestici průmyslových veletrhů vítaným způsobem doplňuje 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Oborové celky MSV se přizpůsobují novým trendům
Oborová skladba reaguje na novou koncepci příštího ročníku stejně jako na prosazující se trendy v jednotlivých branžích. Protože se náplň MSV a specializovaných technologických veletrhů částečně prolíná, pořadatelé nomenklaturu upravili tak, aby se vystavovatele stejné branže sjednotili pod jedinou hlavičkou. Z MSV jsou pro příští rok vyňaty obory související se slévárenstvím, svařovací technikou a povrchovými úpravami. Naopak výraznější roli bude hrát oborový celek Plasty, gumárenství, chemie, který supluje odborný veletrh PLASTEX. Od jeho konání pořadatelé upustili, protože měsíc po MSV proběhne největší světový veletrh plastikářského a gumárenského průmyslu K Düsseldorf, na který se soustřeďují všechny klíčové firmy oboru.
Některé tradiční oborové celky MSV po letech mění své názvy. Největší změnou je vyčlenění Silnoproudé elektrotechniky jako samostatného oborového celku a zavedení nově koncipovaného celku Klasická a jaderná energetika, teplárny, alternativní zdroje. Vedle již zmíněné absence slévárenství, svařovací techniky a povrchových úprav v oborové skladbě MSV chybí také ruční a mechanické nářadí, které se stává součástí veletrhu IMT. Cílem všech změn je zvýšit přehlednost pro návštěvníky veletrhu v návaznosti na logické vazby mezi prezentovanými branžemi.

Highlights ročníku

Pořadatelé pokračující v úspěšné tradici partnerských zemí ročníku. Po Německu – partnerské zemi MSV 2008 a Slovensku – partnerské zemi MSV 2009 se pozornost upře k Rakousku, které se na brněnském veletrhu počtem vystavovatelů i návštěvníků dlouhodobě řadí k zemím s nejvyšší prioritou. Rakousko zároveň patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům České republiky. Vzájemný česko-rakouský obchod v letech 1993 až 2008 nepřetržitě rostl a loni dosáhl rekordního objemu 8,6 mld. EUR. Letos se hodnota vzájemně obchodovaného zboží snížila, ale jeho nejvýznamnější položku i nadále představují stroje, dopravní prostředky a průmyslové zboží. Projekt Rakousko – partnerská země MSV 2010 přispěje ke zviditelnění účasti rakouských vystavovatelů, kteří mohou profitovat ze zvýšené publicity, a v rámci doprovodného programu proběhne řada bilaterálních setkání.
Z oborového pohledu bude hlavním tématem MSV 2010 bienální průřezový projekt AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací zviditelňuje progresivní technologie podporující automatizaci průmyslové výroby. V jeho rámci opět proběhne odborný seminář Digitální továrna, který se na posledním ročníku setkal s velmi příznivým ohlasem.
Zároveň pokračují další úspěšné projekty, které odstartovaly na MSV 2009. Zvýrazněným tématem bude Energetika s akcentem na alternativní zdroje energie a energetickou efektivnost průmyslu. Reprízy se dočká také projekt Transfer technologií a inovací s expozicemi vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu.

Ohlédnutí za MSV 2009
Na posledním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu se prezentovalo 1508 vystavujících firem z 29 zemí, podíl zahraničních účastníků překročil 35 %. Expozice vystavovatelů si prohlédlo 82 230 návštěvníků z 53 zemí, 9 % návštěvníků přijelo ze zahraničí.
Z průzkumu, který v průběhu veletrhu realizovala agentura Ipsos Tambor, vyplynulo, že navzdory recesi účast na MSV zůstává pro vystavovatele druhým nejvýznamnějším marketingovým nástrojem po firemních webových stránkách. Oproti roku 2008 navíc došlo k poklesu významu účasti na jiných veletrzích v ČR i v zahraničí. Průzkum zároveň potvrdil, že MSV 2009 byl pro většinu vystavovatelů obchodně úspěšný: 92 % firem navázalo obchodní kontakty s potenciálními tuzemskými zákazníky, 60 % s potenciálními zahraničními zákazníky a 38 % vystavovatelů zde uzavřelo či rozjednalo nové exportní zakázky.
Předpokladem obchodního přínosu veletrhu je kvalitní návštěvnická struktura, která na MSV zůstala zachována. Plných 83 % návštěvníků tvořili odborníci pracující v některém z prezentovaných nebo jim příbuzných oborů a 78 % návštěvníků přijelo na veletrh služebně. Tradičně vysoký byl podíl tzv. decision makers: 41 % návštěvníků mělo rozhodovací nebo spolurozhodovací pravomoc při nákupu zboží a služeb v oboru a 28 % při rozhodování disponovalo poradním hlasem.

www.bvv.cz