Google překladač: English Deutsch
T+T 1-2/2009

TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060 (dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005), prostřednictvím svých čtyř odborných laboratoří a zkušeben – analytické laboratoře, laboratoře paliv, olejů a vod, mechanické zkušebny a metalografické laboratoře – pomáhá výrobcům zajišťovat a udržovat kvalitu výroby tím, že kontroluje kvalitu výchozích surovin, meziproduktů a mezioperačních kroků i konečných výrobků a v neposlední řadě na základě provedených analýz také provádí kontrolu potenciálního znečištění životního prostředí.

Komplexní nabídka služeb TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoří a zkušeben Brno je určena všem oblastem průmyslu, zemědělství, energetiky i pro sledování znečištění životního prostředí. V mechanické zkušebně se zkoušejí mechanické vlastnosti kovových materiálů za normálních, zvýšených i snížených teplot a je zde zajišťována i příprava vzorků. Metalografická laboratoř zkoumá makro i mikrostrukturu materiálu, hodnotí povrchové vrstvy, čistotu materiálu atd. Analytická laboratoř zjišťuje složení různých materiálů, včetně analýzy stopových prvků, které ohrožují životní prostředí. Laboratoř paliv, olejů a vod analyzuje tuhá a kapalná paliva, včetně biopaliv (provádí vzorkování) a alternativních paliv (jedná se o uhlí, oleje, biomasu, pelety a brikety, spalitelný odpad apod.), popeloviny, vodu a jiné z pohledu jejich fyzikálně-chemických vlastností (výhřevnost, chemické složení, obsah vody, otěr, melitelnost apod.) potřebných pro charakteristiku paliv, ať již z hlediska prodejce nebo uživatele. Výsledky provedených zkoušek pak slouží k prokázání kvality zkoušeného materiálu a také, např. ve spolupráci s certifikačním orgánem č. 3170 TÜV NORD Czech, s.r.o., jako podklad pro udělování certifikátů na jednotlivé výrobky nebo procesy.
Sledování kvality a předkládání dokumentace o kvalitě by mělo být jedním ze základních kroků ekonomického pohledu na současnou výrobu. Náklady vynaložené na zkoušky, případně certifikaci výrobku, se vrátí formou zvýšeného zájmu o kvalitní výrobky a formou jistoty, že výrobky budou bez závad a nebudou obsahovat nepřípustné prvky. Vždyť pro výrobu kvalitních výrobků je nutné používat suroviny s prokazatelnou kvalitou a tím je míněna i výroba energie, u níž z nekvalitních vstupních zdrojů dochází ke zvyšování nákladů na eliminaci negativních dopadů na zařízení i životní prostředí. Zákazník vždy preferuje výrobky s prokazatelnou kvalitou.

autorka: RNDr. Alice Kotlánová
Celá nabídka služeb je uvedena na www.tuev-nord.cz