Google překladač: English Deutsch
T+T 11/2008

Zajistit pro firmu kvalifikované pracovníky s profilem projektant nebo konstruktér je dnes oříšek, což je důsledek porevolučního vývoje, kdy se na obory v České republice tradiční, jako je například strojírenství, nahlíželo jako na přežitek. V celé řadě firem tak dnes chybí střední generace konstruktérů a projektantů a hrozí nebezpečí, že se ztratí know-how. Přitom právě znalosti jsou to, co umožňuje dosahovat vyšší přidané hodnoty výrobku, oproti subjektům zabývajícím se pouze kompletací nebo výrobou. Rozvoj samostatných konstrukčních kanceláří nebo vývojových oddělení ve firmách velice příznivě ovlivňuje i přitažlivost České republiky pro zahraniční investory. Zlepšuje se tím i efektivita a komunikace výroby a konstrukce při realizaci ověřovacích sérií a jejich úprav.

Dočasným řešením, jak nahradit chybějící vlastní kapacity, je využít služeb společností, které nasazují své samostatné konstruktéry na projekty u zákazníků a tito mnohdy zajišťují téměř všechny konstrukční práce potřebné pro realizaci nového výrobku. Tento druh outsourcingu se v posledních letech stává stále žádanějším a jeví se jako oboustranně výhodný. Pokud si ovšem chce firma udržet znalosti „doma“, je třeba investovat do vzdělávání vlastních lidí. Co se týče vzdělávání lidí, platí zásada, že dobrý školitel předá posluchači cca 80 % svých znalostí.

Posluchač, který je řekněme velice schopný, si z tohoto školení odnese cca 50 % toho, co mu bylo předáno. Pokud takový posluchač tyto svoje znalosti předává dál, tento princip se samozřejmě opakuje. V praxi to vypadá tak, že nově nastoupivší pracovník dostane výklad od svého zkušenějšího kolegy, který mu ovšem předá za ideálních podmínek pouze cca 25 % znalostí kvalifikovaného lektora. Zohledníme-li i čas potřebný pro takovou neefektivní výuku, následující zdlouhavé sebevzdělávání (takzvané objevování již objeveného) a rizika produkce nekvalitních dat, ukazují se takové praktiky jako velice neefektivní a finančně náročnější než svěření školení do rukou certifikovaných odborníků.

Nicméně ne všechny firmy si uvědomují veškeré náklady a především přínosy školení. Všichni vidí na straně jedné vynaložené náklady na vzdělávání a snaží se je minimalizovat. Tím pádem často probíhá školení již popsaným způsobem a to získáváním informací a znalostí od zkušenějších kolegů. Zde je ovšem třeba zdůraznit, že tento způsob „školení“ může být mnohem nákladnější. Zkušenější kolega místo aby intenzivně pracoval na projektu a lidově řečeno „vydělával společnosti peníze“, zaučuje nové pracovníky a firma přichází o víc, než kdyby investovala do školení.

Základem pro dnešního konstruktéra je práce s CAD systémy. Jednoduché systémy jsou možná rychle zvládnutelné, ale v praxi se rychle ukazuje jejich hlavní nevýhoda – neucelenost a z ní vyplývající potřeba přenášet data do nejrůznějších dalších systémů, což přináší často potíže s kompatibilitou a snižuje efektivitu práce konstruktéra. Kvalitní komplexní systém, který poslouží pro všechny úkoly, které konstruktér musí vyřešit a zároveň je „standardem“ v oboru, dokáže ušetřit spoustu času a peněz. Například ve všech velkých průmyslových odvětvích se používá systém CATIA/DELMIA a odběratelé od svých subdodavatelů vyžadují také data vytvářená pomocí CATIA.

CATIA/DELMIA je komplexní vývojový systém umožňující realizovat veškeré konstrukčně technologické činnosti, jako je např. návrh a konstrukce, pevnostní výpočty, realizace sestav, analýzy smontovatelnosti a virtuální zástavbové zkoušky, testování kinematických vlastností sestav, přes vyhodnocení ergonomických parametrů, až po vytvoření programu pro CNC obrábění nebo robotizovanou montáž a samozřejmě mnoho dalšího. Jelikož se všechny tyto činnosti odehrávají v jednotném prostředí, nedochází k žádným problémům spojeným s nekompatibilitou dat a tím je také umožněno tato data jednoduše spravovat pomocí databázových systémů.

Přestože se jedná o komplexní systém, během základního školení, trvajícího deset dní, se uživatel seznámí s prostředím V5 a osvojí si základní návyky a postupy. Také se naučí ovládat funkce potřebné pro vytvoření 3D dílu jako objemový nebo plošný model. Dále se tyto díly naučí sestavovat a analyzovat pomocí Assembly Design. V neposlední řadě se dozví všechny potřebné informace o generování a tvorbě výkresové dokumentace. Je samozřejmé, že po absolvování školení je třeba, aby se uživatel práci se systémem CATIA nadále intenzivně věnoval, aby získal zkušenosti a jistotu práce.

Ideálním vzdělávacím programem je proto kombinace dvoutýdenní základního školení a následného nadstavbového týdenního (3 až 5 dní) kurzu. Účastník školení si během dvoutýdenního kurzu osvojí základní znalosti CATIA V5, poté bude ve své firmě po dobu 1 až 2 měsíců pracovat se systémem CATIA V5. Během této doby zjistí, které funkce, problémy a postupy by potřeboval z pohledu CATIA V5 procvičit, vyřešit a absolvuje nadstavbový 3 až 5denní kurz vycházející z jeho požadavků. Po cca 6 měsících by takový pracovník v závislosti na svých profesních zkušenostech měl být schopen práce samostatného konstruktéra.

Pro začátečníky může být zvládnutí CATIA V5 snazší než pro ty, kteří nějaký CAD systém již ovládají. Důvodem je jejich absolutní nezatíženost zažitými postupy a funkcemi jako je tomu u ostatních. Minimálními vstupními požadavky pro zdárné absolvování základního kurzu CATIA V5 je znalost práce na PC, výhodou je středoškolské vzdělání strojírenského zaměření. Čerství absolventi středních nebo vysokých škol, kteří nemají znalosti CATIA V5 je mohou získat i v rámci rekvalifikačních kurzů na Úřadu práce.

Michal Jonáš, specialista CATIA/DELMIA T-Systems Czech Republic a.s.
www.t-systems.cz