Google překladač: English Deutsch

Co to je ILU?
Jedná se o pomůcku, která se uplatní při výuce architektury a urbanismu na univerzitách, napomůže v rozhodovacích procesech o nové městské zástavbě na magistrátech a radnicích českých a slovenských měst. Uplatní se také v moderních architektonických ateliérech.

ilu1

 

Kdo ILU vytvořil?
Jedná se o projekt slovenských architektů Igora Hianika a Nikoly Winkové z organizace IN ARCHITEKTI a českých programátorů 3dsense, kteří k ILU vytvořili software.

Co to znamená, že je interaktivní?
Zařízení dovoluje pracovat s fyzickým modelem architektonicko-urbanistického návrhu, který je provázaný se svým virtuálním obrazem. Dovoluje několika aktérům současně vstupovat do procesu tvorby a dynamicky měnit fyzický model, nad kterým probíhá otevřená diskuze. Ve virtuální realitě pak probíhají v tom stejném čase modelové simulace, a odborné analýzy aplikované na virtuální klon, které objektivně potvrdí nebo vyvrátí kvalitu daného návrhu či projektu.

Jakých principů ILU využívá?
Zařízení využívá fyzický model a ruční kresbu, které propojuje s nejnovějšími technologiemi virtuální reality.

Jaké technologie byly na ILU využity?
Jedná se zejména o technologie OCULUS a Kinect, které velmi věrně prezentuje zkoumaný architektonicko-urbanistický prostor z horizontu člověka, a dokáží přenést reálné parametry do virtuálního modelu. Software je napsán v prostředí UNITY.

Proč je software unikátní?
Na rozdíl od ostatních podobných zařízení je software pro ILU napsán v prostředí UNITY, což umožňuje jeho rozšiřování o další analytické či simulační doplňky. Je také mnohem atraktivnější pro vytváření mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky.

Co software umožňuje?
Software zde použitý umožňuje zkoumat pomocí kompozičních metod obrazovou složku urbanistické struktury a dokumentuje reálně vzájemné stínění jednotlivých staveb. V širším měřítku ověřuje polohu nových výškových dominant a jejich účinnost v panoramatu sídelního útvaru.

Jaké další doplňky se z ILU plánují?
Připravuje se doplněk, který na základě fyzického modelu a zadání hlavních atributů vyhodnotí základní urbanistickou ekonomii. V rámci dynamických změn na pracovním modelu se interaktivně přepočítají i urbanistické ukazatele. V blízké budoucnosti se na ILU bude analyzovat proudění vzduchu v urbanistické struktuře jako jeden z možných způsobů ochlazování měst. Stejně tak přibyde analýza akustiky, tedy šíření zvuku v městském prostoru. V delším časovém horizontu se plánuje propojení zařízení se systémem GIS, který umožní implementaci reálných socio-ekonomických dat do posuzovaného návrhu či projektu.

Kde se v současnosti ILU nachází a kdy bude spuštěn její provoz?
Jedno zařízení je k dispozici v České republice u firmy 3dsense v Praze a u uskupení IN ARCHITEKTI na Slovensku. Další prototyp byl také vytvořen neziskovou organizací Mladí urbanisti, n.o. , a to za finanční účasti Nadace Tatra banky, 3dsense a IN ARCHITEKTI, s.r.o.
Mladí urbanisti, n.o. využívá ILU pro osvětu a neformální vzdělávání v oblasti urbanistické kompozice a tvorby. Ti, kteří by si rádi nechali zhodnotit svůj urbanistický projekt v ILU, ať už z řad univerzit, úřadů státní správy či architektonických studií, mohou této možnosti využít již od letošního března.

ilu2