Google překladač: English Deutsch
T+T 10/2008

Možná jste už někoho slyšeli tvrdit, že "co je ekologické, je zároveň ekonomické", pravděpodobně se ale hned našel někdo jiný, kdo tuto tezi začal popírat. Ať už jste příznivci té či oné strany, můžete se přesvědčit, že v konkrétním případě nového vytápěcího a chladicího systému hotelu Avanti v Brně si ekonomie s ekologií vycházejí vstříc.

Od července tohoto roku je v hotelu Avanti v provozu solární fotovoltaické pole, tepelné čerpadlo vzduch-voda a nová výměníková stanice. O návrh nové koncepce i realizaci projektu se postarala firma Tronic Control se sídlem v Praze.

Cíl rekonstrukce
Hlavním účelem rekonstrukce výměníkové stanice bylo zabezpečit dostatečný výkon k přípravě teplé a topné vody pro hotel Avanti. Mezi další požadavky zadavatele projektu patřila také minimalizace prostorových nároků nové výměníkové stanice, která umožní využití uvolněného prostoru pro rehabilitační a sportovní aktivity hotelu. Cílem nové koncepce bylo navíc využití alternativních energetických zdrojů a důsledná centralizace systému tepelného hospodářství hotelu umožňující úsporu celkové spotřeby energie.

Výměníková stanice a centrální řízení

V Brně je distributorem dálkového tepla společnost Teplárny Brno. I přes nedávnou restrukturalizaci lze předpokládat, že se v dohledné době nebude významně měnit cenová politika. Po rekonstrukci výměníkové stanice hotelu a zavedení přesného centrálního řízení je možné očekávat – na základě zkušeností a referencí dodavatele – pokles spotřeby minimálně o 20 %. Vzhledem k současné energetické situaci je nutné počítat s cca 10% nárůstem ceny tepla každý další rok.
Předpokladem pro správnou a úspornou práci celého tepelného hospodářství je řídící systém. V tomto případě TRONIC 2000®. Ten integruje řízení výměníkové stanice, výrobu teplé vody, regulaci topných větví, režimy práce tepelného čerpadla, regulaci vytápění na jednotlivých pokojích, výrobu a dodávku elektřiny z fotovoltaického solárního pole a spolupráci s recepčním systémem AGNIS. Všechny řídící systémy a regulátory spolupracují s komunikačním serverem, ten je připojen do hotelové počítačové sítě a na různých počítačích je pak instalována vizualizace celého systému.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

K řešení teplotního režimu pokojů a kanceláří na jihozápadní straně hotelu byl zvolen ekologicky velmi šetrný systém, využívající teplo obsažené ve vzduchu. Srdcem systému je tepelné čerpadlo instalované na střeše hotelu, dálkově řízené. Podle potřeby pracuje buď v režimu chlazení nebo topení, to v praxi znamená, že vyrábí buď teplou nebo studenou vodu. Tato voda je rozváděna dvoutrubkovým rozvodem po 2. až 6. patře hotelu a v pokojových fan-coilových jednotkách předá svůj chlad nebo teplo do okolního vzduchu.
V pokojích jsou nyní 2 nezávislé zdroje tepla: teplý vzduch (tepelné čerpadlo / pokojový fan-coil) a sálavé teplo z radiátorů (výměníková stanice). V létě pracuje tepelné čerpadlo v režimu chlazení, v zimě pak v režimu topení. Pokoje jsou prioritně vytápěny teplým vzduchem z fan-coilů. Pokud jejich výkon nepostačuje, otvírají se hlavice na radiátorech. Při poklesu teploty pod -5 °C se tepelná čerpadla vypínají a veškeré vytápění převezme pouze ústřední topení.
Tento způsob řízení vytápění není možný bez provázanosti řízení pokojů a výměníkové stanice. Řídicí systémy TRONIC 2000â jsou komunikačně propojeny a spolupracují s recepčním systémem AGNIS. Teplota v pokojích je regulována přesně podle požadavku hosta v době jeho přítomnosti. Pokud host není v pokoji, je proveden mírný útlum chlazení/topení. Pokud pokoj není vůbec prodán, je chlazen až při teplotě nad 26 °C a vytápěn až při teplotě pod 21 °C. Všechny tyto parametry jsou dálkově měnitelné.

Solární fotovoltaické pole

Z různých možností, jak využít sluneční energii, se ukázala nejvýhodnější varianta instalace solárního fotovoltaického pole, kdy veškerá získaná elektřina bude spotřebována přímo v hotelu.
Celkem je instalováno 103 fotovoltaických panelů o špičkovém instalovaném výkonu 16 kWp. Zisk fotovoltaických panelů v České republice při optimální orientaci na jih a sklonu 37° činí 1,129 kWh/Wp/rok.
Celkový odhadovaný roční zisk systému instalovaného na hotelu Avanti je 18 000 kWh/rok. V případě čerpání tzv. zelených bonusů (při spotřebě elektrické energie v objektu) činí současná dotace 12,65 Kč/kWh. K této ceně je nutné připočítat náklady na nákup elektrické energie od rozvodných závodů (EON) ve skutečné výši dle příslušného tarifu.
Jak již bylo výše řečeno, vyrobená elektrická energie je spotřebována v hotelu. Výkon fotovotaického pole nejlépe demonstruje skutečnost, že jím vyrobená energie stačí prakticky pro veškeré chlazení pokojů a kanceláří na jihozápadní straně hotelu a pokryje i potřebu tepla v přechodném období (září-říjen, březen-duben).

Hotel Avanti

Hotel Avanti má v současnosti – jako první zařízení svého druhu v Brně – vlastní solární elektrárnu. Ředitel hotelu, pan ing. Roman Petřík, vysvětluje svoji strategii: "Neustále se snažíme zlepšovat svoje služby a zvyšovat úroveň hotelu, k využívání alternativních zdrojů energie máme vhodné podmínky, proč jich tedy nevyužít? Snížíme tím zatížení životního prostředí a ještě navíc budeme alespoň částečně nezávislí na vnějších dodávkách energie."

Informace o projektu a generálním dodavateli

Koncepci a projekt navrhla a generální dodávku provedla společnost Tronic Control s.r.o.â. Tato firma je předním českým výrobcem řídicích a regulačních systémů pod názvem TRONIC 2000â. V posledních letech se firma kromě hlavní náplně (tj. vývoj a výroba těchto systémů) zaměřuje na komplexní dodávky vytápění a chlazení, kde však nikdy nechybí důraz na ekologii a úspornost navrhovaného řešení. V roce 2008 obsadila firma 2. místo v soutěži Projekt roku, organizované Teplárenským sdružením ČR s projektem „Chlad ze slunce“.


http://brno-hotel.hotelavanti.cz

http://www.tronic.cz