Google překladač: English Deutsch

Ekologické veletrhy Brno se opět uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 29.–31. května 2007. Jde o jediný český veletrh tohoto oboru, který se může pochlubit vysokou mezinárodní účastí a dobrým renomé v zahraničí. Už nyní jsou přihlášeny firmy z pěti zemí včetně Kanady. Význam projektu, který zahrnuje mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY – KANALIZACE, podporuje vysoká podpora tří ministerstev – zemědělství, životního prostředí a průmyslu a obchodu, kteří jsou jeho garanty.

Hobas_CZ.jpg

Ekologické veletrhy Brno jsou přínosem pro několik skupin. Pro veřejnost, která se může pod jednou střechou a na odborné úrovni informovat o trendech a novinkách v několika oblastech životního prostředí a získat praktické rady a osobně posoudit různé alternativy. Přínosem je také pro podnikatele, kteří mohou nabídnout své produkty a know-how, zjistit, jak pracuje jejich konkurence a jakým směrem by se měli nadále ubírat a konečně i pro pracovníky státní správy a samosprávy. Ti si mohou ověřit, jak jsou postupy a legislativa, které prosazují využívány v praxi a společně s výrobci projednat jejich úskalí a objasnit si některé problémy,“ uvedl odbor odpadů ministerstva životního prostředí.

Důraz na odpadové hospodářství
Skladba vystavujících firem v Brně bude průřezem všech vzájemně propojených oborů zaměřených na životní prostředí. Podstatně větší prostor bude věnován odpadovému hospodářství, které patří letos ke zvýrazněným oborům. V příštích sedmi letech může Česká republika prostřednictvím Operačního programu životního prostředí (OPŽP) získávat z evropských zdrojů na ekologické investice zhruba dvacet miliard korun ročně. Jednou z priorit OPŽP je právě zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží patří. Podle informací odboru odpadů MŽP by mělo být na tuto kapitolu v období let 2007-2013 vynaloženo z Operačního programu celkem 913 535 684 eur, z toho příspěvek společenství z Fondu soudržnosti má dosáhnout 776 505 331 eur.
Perspektivy a legislativa
Letošní ročník bude rozšířen o další výstavní plochu, vedle haly B a D se nově otevřou prostory pavilonu C. Vystavovatelům, zabývající se oborem odpadové hospodářství a s ním související stavební a dodavatelskou činností, bude vyčleněna společná plocha, aby návštěvník získal komplexní přehled o nabídce firem a jednotlivých produktech. Tento obor poprvé zastřeší Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH).
„Máme zájem na vytvoření silných subjektů v oboru výstavnictví v Čechách i na Moravě, aby se zamezilo zbytečnému tříštění sil a kapacit v této oblasti. Stejně tak máme zájem na koordinování našich výstavních aktivit s ostatními asociacemi a svazy, což jistě přispěje k obnovení zájmu o prezentaci tohoto oboru jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky,“ míní výkonný ředitel ČAOH JUDr. Ing. Petr Měchura. Perspektivy odpadového hospodářství a především příslušná legislativa budou aktuálními tématy, se kterými se návštěvníci budou moci mimo jiné seznámit v rámci odborného doprovodného programu.

ČAOH sdružuje na stovku firem
Česká asociace odpadového hospodářství byla založena před v roce 1997 k ochraně a prosazování zájmů soukromých firem v odpadovém hospodářství především při přípravě nové odpadové legislativy. Sdružuje významné podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti sběru, svozu, využívání, recyklace a odstraňování odpadů a souvisejících činností. V současnosti je jejími členy na stovku firem. Od jejího počátku vykonává funkci výkonného ředitele JUDr. Ing. Petr Měchura, jenž se otázkami životního prostředí zabývá již přes 30 let.
„V současnosti připravujeme přijetí i zbývajících solidních subjektů v odpadovém hospodářství do naší asociace, a tím posílení její úlohy při zastupování jejich zájmů. Těsně spolupracujeme s MŽP a ostatními asociacemi u nás i v zahraničí na vytváření standardního podnikatelského prostředí, především pak zaváděním oborové certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady, čímž by se zamezilo i nelegálnímu obchodování s odpady,“ konstatoval Měchura, jenž je též výkonným ředitelem Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady a členem předsednictva evropské organizace pro oborovou certifikaci EVGE.

CEMC: Informace pro udržitelný rozvoj
Mezi partnery Ekologických veletrhů patří stejně jako v předešlém ročníku České ekologické manažerské centrum (CEMC). „Od spolupráce s Veletrhy Brno očekáváme, že nám ve vztahu k široké veřejnosti pomohou zviditelnit naši činnost a rozšířit členskou základnu. Bez podpory členů bychom nemohli naplnit naše poslání a náš poměrně široký program, který spočívá v zajištění služeb v oblasti ekologického managementu, IPPC, vzdělávání a rovněž ve vydavatelské činnosti,“ uvedl výkonný ředitel CEMC, Ing. Jiří Študent. Cílovou skupinou centra jsou podnikatelé, kteří významně ovlivňují nejen ekonomiku společnosti, ale také stav životního prostředí. „Bez specifických informací určených pro tuto zájmovou skupinu nelze očekávat, že naše společnost bude postupovat po trajektorii udržitelného rozvoje, ta totiž vyžaduje konsenzus všech, někdy i protichůdných zájmů,“ dodal.
Více na www.ekologickeveletrhybrno.cz