Google překladač: English Deutsch

V rámci jednání expertů pro monitoring Úmluvy o dálkovém příhraničním transportu látek znečišťujících ovzduší OSN dnes ráno výzkumné centrum Masarykovy univerzity RECETOX oficiálně představilo svou novou iniciativu zaměřenou na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší celého evropského kontinentu. Jednání expertů probíhá od 15. – 19. června 2009 v Paříži.

Zkušenosti získané díky světově unikátní národní monitorovací síti MONET budou využity na více než 50 místech Evropy a přispějí k vytvoření budoucí celoevropské sítě využívající zkušeností brněnského centra RECETOX. Úvodní část projektu MONET - Europe byla zahájena 30. března t. r. ve 44 zemích a poběží po dobu jednoho roku. Výzkumné centrum RECETOX bude realizovat odběry vzorků, jejich analýzy a vyhodnocení.

„Pro naše výzkumné centrum to znamená další významný příspěvek k realizaci závěrů mezinárodních úmluv regulujících problematiku těchto nebezpečných látek a zviditelnění vědecko-výzkumné a aplikační činnosti našeho centra. Tento projekt se realizuje v rámci výzkumného záměru INCHEMBIOL Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy" uvedl prof. Ivan Holoubek, ředitel výzkumného centra RECETOX.


Vysvětlivky
Persistentní organické polutanty (POPs) jsou chemické látky, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí např. v sedimentech nebo půdách. Jsou velmi špatně rozpustné ve vodě a naopak dobře rozpustné v tucích, proto se silně kumulují i v živých organismech, především v jejich tukových tkáních. U lidí jsou nejvíce znatelné v mateřském mléce. V České republice se jejich vyšší obsah objevuje v mateřském mléce u generace mladých žen kolem 25 let. Výskytu a vlivu těchto látek na člověka se RECETOX intenzivně věnuje od roku 1988.

MONET je národní monitorovací síť pro stanovení polutantů ve volném ovzduší metodou tzv. pasivního vzorkování. V současné době je tento způsob zvolen oficiálním nástrojem celosvětového monitoringu a RECETOX je při jeho využívání strategickým partnerem i v dalších regionech. Na základě pasivního vzorkování byl tento relativně jednoduchý nástroj použit ve všech 22 zemích střední a východní Evropy, ve dvou zemích střední Asie, na Fidži i v 16 zemích Afriky.

RECETOX, výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii, je od roku 2007 samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Existuje pod anglickou zkratkou RECETOX (Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology). Zabývá se problematikou znečištění životního prostředí toxickými látkami, jejich výskytu a vlivu na životní prostředí a studiu jejich účinků na člověka i na ostatní živé organismy v ekosystému.

RECETOX je od května t. r. oficiálně jmenováno Regionálním POPs centrem pro státy střední a východní Evropy a Střední Asie. V rámci Stockholmské úmluvy se tak stalo oficiálním zástupcem 28 států v otázkách persistentních organických populantů (POPs). Působí jako vědecký a technický most mezi zeměmi východní a západní Evropy.

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je globální environmentální smlouvou, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů (POPs). Úmluva byla sjednána v květnu 2001, Česká republika ji ratifikovala v roce 2004.